top of page

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»


Σύμφωνα με δελτίο τύπου, προδημοσιεύθηκε η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.


Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


Οι επιλέξιμες δαπάνες για μεταφορικά μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά) και στις δύο Δράσεις, αφορούν ενδεικτικό μέγιστο όριο 50.000 €.


Η Δράση 2 - «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.


Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Δαπάνες για «Πράσινη Μετάβαση» GREEN

 • Εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας

 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος

 • Μεταφορικά Μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά)

 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

 • Δαπάνες marketing και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

 • Υπηρεσίες, σχεδιασμού, συσκευασίας, ετικέτας, branding

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας

 2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 6. Να λειτουργούν νόμιμα

 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.


Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 50%

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come - First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με :

 • την υφιστάμενη απασχόληση

 • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική κερδοφορία

 • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)

 • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)

 • την συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.


Δείτε την προδημοσίευση της Δράσης 1 (επ. σχέδια 200.001 € - 1.000.000 €) εδώ


Δείτε την προδημοσίευση της Δράσης 2 (επ. σχέδια 30.000 € - 200.000 €) εδώ


Δείτε την ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ εδώ100 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page