Συχνές Ερωτήσεις

Μεταφορές άρθρου 5Α

Χρειάζομαι κάποια άδεια για την μεταφορά επιβατών κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5Α;


Όχι δεν απαιτείται κάποια ειδική άδεια, αρκεί η ΒΣΝΠ του τουριστικού γραφείου. Τα τουριστικά γραφεία έχουν συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την μεταφορά ατόμων ή ομάδων ατόμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως άλλωστε ορίζουν οι διατάξεις του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) Με τις διατάξεις του άρθρου 5Α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 που μπορείτε να βρείτε εδώ) τέθηκαν το 2018 και για πρώτη φορά, συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις σε συγκεκριμένες μεταφορές επιβατών ( εκείνες που είναι μέρος τουριστικού πακέτου) με χρήση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό που βρίσκονται στην κατοχή των τουριστικών γραφείων.
Πού μπορώ να βρω τι χρειάζεται για την έκδοση άδειας τουριστικού γραφείου;


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,. υποδείγματα εγγυητικής και την αίτηση για έκδοση ΒΣΝΠ τουριστικού γραφείου, μπορείτε να βρείτε εδώ. Για την χρήση των απλουστευμένων διαδικάσιών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 8 - 16 του ν. 4811/21 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα NotifyBusiness (που μπορείτε να βρείτε εδώ)
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των οδηγών;


Ο οδηγός του ΕΙΧ οχήματος του τουριστικού γραφείου θα πρέπει:

 • Να διαθέτει τα Ιατρικά Πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στην ΥΑ 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587, 27.12.17) ως ισχύει.

Τα παραπάνω στοιχεία του Ιατρικού Πιστοποιητικού τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης, επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και εκδίδεται από την επιχείρηση «βεβαίωση ικανότητας» την οποία φέρει ο οδηγός μαζί του.
Πού μπορώ να βρω τα δικαιολογητικά για το Ιατρικό Πιστοποιητικό;


Τις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως και τα αντίστοιχα υποδείγματα εντύπων αναφορικά με το Ιατρικό Πιστοποιητικό, μπορείτε να βρείτε εδώ. Τη νέα αίτηση, όπως και το νέο έντυπο γνωμάτευσης, τα οποία τροποποιήθηκαν πρόσφατα, θα βρείτε εδώ
Προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που εκδοθεί βεβαίωση ικανότητας από την επιχείρηση χωρίς να υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο αρχείο της επιχείρησης;


Η έκδοση ψευδούς βεβαίωσης προκειμένου οιοσδήποτε να παραπλανήσει, θεωρείται ποινικό αδίκημα και επιφέρει βαρύτατες ποινές που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα τόσο για την επιχείρηση, όσο και για εκείνον που την χρησιμοποιεί.
Απαιτείται κάποιος ετήσιος έλεγχος του οχήματος;


Το όχημα δεν είναι ενοικιαζόμενο. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται κάτι ιδιαίτερο, αλλά οτιδήποτε προβλέπεται για κάθε ΕΙΧ όχημα.
Απαιτούνται διακριτικά στο όχημα;


Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) δεν προβλέπονται διακριτικά για την μεταφορά και διακίνηση ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της Χώρας με τα διατιθέμενα μεταφορικά μέσα των τουριστικών γραφείων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο (α) του ν. 393/76, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4549/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) δεν προβλέπονται διακριτικά ούτε στις περιηγήσεις και εκδρομές που διοργανώνονται με ιδιόκτητα ή μισθωμένα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, χερσαία μεταφορικά μέσα των τουριστικών γραφείων. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 5Α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 που μπορείτε να βρείτε εδώ), το ΕΙΧ όχημα με οδηγό που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές επιβατών της συγκεκριμένης διάταξης ( μεταφορές επιβατών που είναι μέρος τουριστικού πακέτου), φέρει επικολλημένο στην επάνω δεξιά γωνία του πίσω παρμπρίζ σήμα διαστάσεων 10,5 x 14,85 cm στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗΤΕ του τουριστικού γραφείου. Κατά συνέπεια, διακριτικά επί του οχήματος απαιτούνται αποκλειστικά και μόνον εφόσον γίνεται χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 5Α, δηλαδή μεταφορά επιβατών ως μέρος τουριστικού πακέτου προπληρωμένου και διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών.
Απαιτούνται επιπλέον διακριτικά σε περίπτωση που η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης;


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 & 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), δεν προβλέπεται τηλεφωνική ή ηλεκτρονική διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες που παρέχουν τουριστικά γραφεία. Κατά συνέπεια δεν τίθεται ζήτημα οποιασδήποτε συνεργασίας με φορέα διαμεσολάβησης. Τα τουριστικά γραφεία εξ’ ορισμού μεσολαβούν σε μεταφορές επιβατών, όπως και σε πολλές άλλες τουριστικές υπηρεσίες.
Μπορώ να μεταφέρω πελάτες του τουριστικού γραφείου με ΕΙΧ όχημα;


Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) δεν προβλέπεται περιορισμός. Με τις διατάξεις του άρθρου 5Α της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12, όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) θεσμοθετήθηκαν διατάξεις που ορίζουν προϋποθέσεις και περιορισμούς για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, εκείνη της μεταφοράς επιβατών ως μέρος τουριστικού πακέτου. Κατά συνέπεια, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 5Α, χρειάζεται να γνωρίζετε πως η δυνατότητα αυτή αφορά μεταφορά πελατών τουριστικού γραφείου η οποία αποτελεί μέρος τουριστικού πακέτου το οποίο μάλιστα απαιτείται να είναι προπληρωμένο και διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών.
Μπορεί το τουριστικό γραφείο να συνεργάζεται με ξενοδοχείο;


Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 393/1976 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4688/20 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) τα τουριστικά γραφεία, μπορούν να συνεργάζονται με τουριστικά καταλύματα και να πωλούν εκδρομές ή περιηγήσεις στους ταξιδιώτες τους, εφόσον όμως έχουν δηλωθεί από το τουριστικό γραφείο μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα καταλύματα αυτά, στην οικεία ΠΥΤ του καταλύματος.
Μπορεί το τουριστικό γραφείο να μισθώσει ΕΙΧ με οδηγό για την εκτέλεση 5Α;


Όχι δεν επιτρέπεται. Η δυνατότητα που έχει δοθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5Α στα τουριστικά γραφεία προκειμένου να εξυπηρετούν τους πελάτες τους μεταφέροντας τους με ΕΙΧ ως μέρος τουριστικού πακέτου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ( να είναι το τουριστικό πακέτο τουλάχιστον 24 ωρών, προπληρωμένο κλπ) αφορά σε οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή των τουριστικών γραφείων ( είτε ιδιόκτητα είτε μέσω leasing) με οδηγό απασχολούμενο στο τουριστικό γραφείο.
Μπορεί το τουριστικό γραφείο να κάνει tour με ΕΙΧ;


Το τουριστικό γραφείο εξ’ ορισμού διοργανώνει περιηγήσεις, με χρήση μεταφορικών μέσων (χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα όπως αναφέρει το άρθρο 1 του ν. 393/76 σε συνδυασμό με τον ν. 711/77) Το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο (α) του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), αντικαταστάθηκε μάλιστα με το άρθρο 44 του ν. 4549/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), όπου απαλείφθηκε η φράση " δημοσίας χρήσης" που παρότι ήταν διαζευκτική (με "ή") στην αρχική διατύπωση, η συγκεκριμένη αναφορά σε συνδυασμό με τον ν. 711/77, δημιουργούσε τον συνειρμό πως η εκτέλεση περιηγήσεων διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τουριστικά λεωφορεία. Κατά συνέπεια και με βάση την εισηγητική έκθεση του ν. 4549/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), ο νομοθέτης έκρινε σκόπιμο να απαλείψει αυτή την αναφορά που δημιουργούσε παράδοξους συνειρμούς, οπότε αποσαφηνίστηκε πως η περιήγηση μπορεί να εκτελεστεί από το τουριστικό γραφείο με οποιοδήποτε μέσο είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας χρήσης. Επικουρικά, χρήση του ΕΙΧ οχήματος έχει προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση και για τις μεταφορές επιβατών χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων στο πλαίσιο του οργανωμένου ταξιδιού τους, με βάση όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4582/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ). Κατά συνέπεια, εφόσον η περιήγηση εντάσσεται στο προπληρωμένο και τουλάχιστον 24 ωρών τουριστικό πακέτο των πελατών του τουριστικού γραφείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΕΙΧ όχημα του τουριστικού γραφείου και σε αυτή την περίπτωση, με οδηγό απασχολούμενο στο τουριστικό γραφείο. Να σημειωθεί πως εφόσον γίνει χρήση των συγκεκριμένων διάταξεων (του άρθρου 5Α), απαιτούνται διακριτικά επί του οχήματος, αλλά και όσα περιγράφονται στις συγκεκριμένες διατάξεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΕΙΧ όχημα του τουριστικού γραφείου για μεταφορά μαθητών;


Η μεταφορά και η διακίνηση ατόμων ή ομάδων ατόμων στην Χώρα και στο εξωτερικό έχει ανατεθεί από το 1976 με τις διατάξεις του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) στα τουριστικά γραφεία. Άλλωστε τα τουριστικά γραφεία είναι οι νόμιμες επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες χορηγείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αντίστοιχη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών. Οι μαθητές ( όπως οι καλαθοσφαιριστές, οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές, οι κολυμβητές κλπ) αποτελούν ομάδα ατόμων κατά τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 393/76. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία) έχει δοθεί η δυνατότητα κατ' εξαίρεση να μετακινούν τους μαθητές, υπό συγκεκριμένους όμως όρους και προϋποθέσεις με ιδιόκτητα ή μέσω leasing οχήματα τους ( κίτρινο χρώμα, προϋπόθεση συνοδού, σήμανση «σχολικό», ανώτατη ταχύτητα 60 χλμ σε αστικές περιοχές και 80 χλμ σε αυτοκινητοδρόμους κλπ) και μόνον για την μετακίνηση από και προς τις οικίες των μαθητών προς και από το σχολικό συγκρότημα αντίστοιχα. Στην εξαίρεση μάλιστα αυτή, δεν εμπίπτουν οι εκδρομές των μαθητών, οι οποίες υποχρεωτικώς συνεχίζουν να οργανώνονται και να εκτελούνται από τα τουριστικά γραφεία. Ευλόγως, είναι αδύνατη η χρήση των διατάξεων του άρθρου 5Α (που μπορείτε να βρείτε εδώ) καθώς αφορούν μια ειδική και συγκεκριμένη δραστηριότητα, εκείνη της μεταφοράς πελατών τουριστικού γραφείου η οποία παρέχεται ως μέρος τουριστικού πακέτου το οποίο είναι προπληρωμένο και διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών.
Μπορεί να αναθέσει τουριστικό γραφείο σε άλλο τουριστικό γραφείο μεταφορά επιβατών κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5Α;


Φυσικά και μπορεί! Κάθε τουριστικό γραφείο, έχει την δυνατότητα να μεσολαβεί και να αναθέτει τουριστικές υπηρεσίες. Ειδικά μάλιστα για τα τουριστικά γραφεία της αλλοδαπής κάτι τέτοιο αποτελεί υποχρέωση, αφού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 393/1976 τα τουριστικά γραφεία της αλλοδαπής, οφείλουν είτε να ιδρύσουν υποκατάστημα στην Ελλάδα είτε να συνεργαστούν με νόμιμο τουριστικό γραφείο στην Ελλάδα.
Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να βρίσκονται εντός του οχήματος σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5Α;


Τα έγγραφα που απαιτείται να βρίσκονται εντός του οχήματος, πέραν αυτών που ορίζονται από τον Κ.Ο.Κ. ( άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης κλπ) είναι:

 • Βεβαίωση ικανότητας οδηγού που εκδίδεται από το τουριστικό γραφείο αναφορικά με το Ιατρικό Πιστοποιητικό
 • Αναγγελία ατομικής σύμβασης εργασίας οδηγού σε περίπτωση που οδηγός είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου
 • Πίνακας προσωπικού (Ε4)
 • ΒΣΝΠ επιχείρησης τουριστικού γραφείου
 • Σε περίπτωση που το όχημα δεν ανήκει στην κυριότητα του τουριστικού γραφείου, απαιτείται αντίγραφο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, συνοδευόμενο από εξουσιοδότηση του τουριστικού γραφείου προς τον οδηγό του οχήματος ότι είναι ο νόμιμος χρήστης του
 • Διατακτική ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) η οποία περιλαμβάνει και αποτυπώνει το προπληρωμένο και οργανωμένο πακέτο διακοπών και αναφέρει υποχρεωτικά τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο τουριστικό πακέτο, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του Ε.Ι.Χ. οχήματος
Ισχύει ελάχιστη διάρκεια 3 ωρών;


Έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος αναφορικά με αυτό το ζήτημα, την οποία βρίσκετε εδώ.
Μπορώ να πληρωθώ εντός του οχήματος;


Εφόσον η μεταφορά επιβατών εκτελείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4093/12 και κατά συνέπεια αφορά σε μεταφορά επιβατών ως μέρους αποκλειστικά και μόνο προπληρωμένου τουριστικού πακέτου κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4093/12, όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), δεν είναι δυνατό να πληρωθείτε εντός του οχήματος, καθώς το τουριστικό πακέτο είναι προπληρωμένο. Για την διακίνηση ή μεταφορά επιβατών, τις περιηγήσεις, τις εκδρομές κλπ που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) δεν προβλέπεται κάτι σχετικό.
Πότε απαιτείται να καταχωρούνται τα στοιχεία στην πλατφόρμα;


Προς το παρόν δεν λειτουργεί κάποιο ψηφιακό μητρώο, όπου θα καταχωρούνται στοιχεία για τις συγκεκριμένες μεταφορές επιβατών. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ψηφιακό μητρώο όπου θα καταχωρούνται οι διατακτικές ταξιδιού.μεταφοράς (voucher) είναι απαραίτητο να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, όπως επίσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία του.
Πως ορίζεται το τουριστικό πακέτο;


Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι:

 • «πακέτο» νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 2 διαφορετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών με τις προϋποθέσεις που ορίζονται (να έχουν αγοραστεί από ένα σημείο πώλησης ή από χωριστούς εμπόρους συνδεδεμένων διαδικτυακά αλλά εντός 24 ωρών κλπ)
 • «ταξιδιωτική υπηρεσία» νοείται: α) η μεταφορά επιβατών, β) η παροχή καταλύματος που δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεταφοράς επιβατών και δεν παρέχεται για σκοπούς κατοικίας, γ) η ενοικίαση αυτοκινήτων, άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων ή μοτοσικλετών και δ) τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Σημειώνεται πως «τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες» νοούνται ως διαφορετική υπηρεσία, εφόσον αντιπροσωπεύουν το 25% της αξίας του συνολικού ταξιδιωτικού πακέτου
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το τουριστικό πακέτο, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τι παραστατικά εκδίδονται για το τουριστικό πακέτο;


Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) που μπορείτε να βρείτε εδώ, εκδίδονται συγκεκριμένα παραστατικά και απαιτείται να παρακολουθούνται ξεχωριστοί αναλυτικοί λογαριασμοί από το λογιστήριο του τουριστικού γραφείου για κάθε τουριστικό πακέτο.
Μπορεί τουριστικό γραφείο να αναθέσει μίσθωση ΕΙΧ με οδηγό σε επιχείρηση εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό;


Βεβαίως! Κάθε τουριστικό γραφείο, έχει την δυνατότητα να μεσολαβεί και να αναθέτει τουριστικές υπηρεσίες.
Για τα τουριστικά γραφεία εκτός ευρωπαϊκής ένωσης μάλιστα, υφίσταται υποχρέωση συνεργασίας με τουριστικό γραφείο στην Ελλάδα.
Υπάρχει υποχρέωση σύμβασης μεταξύ των τουριστικών γραφείων; Κι αν ναι, απαιτείται αυτή να υπάρχει εντός του οχήματος;


Από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση σύμβασης μεταξύ τουριστικών γραφείων για την μεταξύ τους συνεργασία σε τουριστικές υπηρεσίες. Κατά συνέπεια δεν προβλέπεται υποχρέωση να βρίσκεται εντός του οχήματος αντίγραφο της διμερώς υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του τουριστικού γραφείου / διοργανωτή και του τουριστικού γραφείου που πραγματοποιεί την μεταφορά.
Πώς επιβεβαιώνεται το προπληρωμένο τουριστικό πακέτο;


Η εξόφληση του τουριστικού πακέτου επιβεβαιώνεται με την έκδοση απόδειξης από πλευράς του διοργανωτή του ταξιδιού η οποία προφανώς και θα έχει επιτευχθεί με τραπεζικό έμβασμα ή με πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αλλά και την έκδοση του voucher.
Η βούληση του νομοθέτη με την επιλογή της προϋπόθεσης του προπληρωμένου τουριστικού πακέτου, ήταν προφανώς να διαχωρίσει τις μεταφορές επιβατών ευκαιριακής φύσεως που δύναται να πραγματοποιηθούν είτε με εκμισθούμενο ΕΙΧ όχημα με οδηγό είτε με ΕΔΧ όχημα (ταξί ή ΕΙΔΜΙΣΘ) από εκείνες που έχουν προγραμματιστεί εξαρχής, κατά την διοργάνωση του τουριστικού πακέτου από τον διοργανωτή.
Είναι δυνατή η παροχή επιμέρους υπηρεσιών από διαφορετικά τουριστικά γραφεία;


Φυσικά και είναι, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 12 του ΠΔ 7/2018 (ΦΕΚ Α’ 12) που μπορείτε να βρείτε εδώ, αναφορικά με την ευθύνη του διοργανωτή του ταξιδιού για τις υπηρεσίες που εκτελούνται είτε από τον ίδιο είτε από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Μπορεί το voucher να είναι σε ηλεκτρονική μορφή;


Ναι, η διατακτική (voucher) μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή καθώς διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4093/12, όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) δεν εξειδικεύουν την μορφή που θα πρέπει να έχει το voucher ( πχ αντίγραφο, πρωτότυπο κλπ) το οποίο φυσικά θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οχήματος. Τα εδάφια του συγκεκριμένου άρθρου αρκούνται στην απαρίθμηση των απαραίτητων στοιχείων που υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην διατακτική ταξιδίου ( δηλαδή τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο τουριστικό πακέτο, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του ΕΙΧ οχήματος).
Υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με το ίδιο ΕΙΧ όχημα διαφορετικοί πελάτες;


Στην κείμενη νομοθεσία, δεν τίθεται αντίστοιχος περιορισμός. Κατά συνέπεια ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά επιβατών εκτελείται στα πλαίσια του άρθρου 5Α του ν. 4093/12, είναι δυνατό να μεταφέρονται πελάτες με διαφορετικά vouchers, με την προϋπόθεση όμως, πως στην διατακτική (voucher) κάθε πελάτη, θα αποτυπώνονται λεπτομερώς τα στοιχεία της δικής του μεταφοράς ( δηλαδή τα σημεία αναχώρησης, περιηγήσεων, εκδρομών, στάσεων και άφιξης και τις ημερομηνίες κάθε υπηρεσίας μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο τουριστικό πακέτο, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κατασκευαστικό οίκο και τον τύπο του ΕΙΧ οχήματος).
Ευνόητο είναι επίσης πως η μεταφορά του κάθε πελάτη στα πλαίσια του άρθρου 5Α αποτελεί μέρος προπληρωμένου και τυπικά προκαθορισμένου πακέτου ταξιδιού, ελάχιστης διάρκειας 24 ωρών.
Πώς θα εξυπηρετηθούν μεταφορές επιβατών που προβλέπονται σε σύμβαση με τουριστικό γραφείο εξωτερικού, αλλά δεν καλύπτονται με τις διατάξεις του 5Α;


Η ενδεχόμενη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, αποτελεί κοινή σύμβαση που διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, το περιεχόμενο της οποίας είναι ισχυρό και εφαρμόζεται στον βαθμό που δεν αντιβαίνει σε ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί με το τουριστικό γραφείο του εξωτερικού μεταφορά επιβατών ως μέρος τουριστικού πακέτου, το οποίο όμως δεν είναι προπληρωμένο ή δεν είναι τουλάχιστον 24 ωρών, προφανώς και δεν θα εκτελεστεί με ΕΙΧ όχημα με οδηγό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Α, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που οριζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Θα χρησιμοποιηθούν οι διατάξεις που θεσπίστηκαν το 1976, εκείνες δηλαδή του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ)
Απαιτείται να χαρακτηριστεί "τουριστικό" το επιβατικό όχημα;


Ο χαρακτηρισμός "τουριστικό" που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης (ε) του άρθρου 1 του Βασιλικού Διατάγματος 436 [ΦΕΚ Α' 111] (που μπορείτε να βρείτε εδώ) αφορά τα τουριστικά λεωφορεία, τις καντίνες και τα επιβατικά οχήματα χωρίς μετρητή. Με το άρθρο 16 του ν. 1437/84 [ΦΕΚ Α' 59] (που μπορείτε να βρείτε εδώ) απαγορεύτηκε να χαρακτηρίζονται πλέον άλλα επιβατικά οχήματα χωρίς μετρητή ως " τουριστικά" και παρέμειναν χαρακτηρισμένα μόνον τα κυκλοφορούντα 31 οχήματα με τακτή ημερομηνία αποχαρακτηρισμού τους την 31/12/1989, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα έπρεπε να αποχαρακτηριστούν και κατά συνέπεια να διακόψουν το έργο τους. Με την Υπουργική Απόφαση 34942/2982/89 [ΦΕΚ Β' 694, 15.9.1989] (που μπορείτε να βρείτε εδώ) την οποία υπογράφει ο τότε διατελέσας Υπουργός και λίγο πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία που είχε θέσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ρητά ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η Βούληση του Ελληνικού Λαού και αυτούσιο (...) το προαναφερόμενο άρθρο 16 του ν. 1437/84, ενώ αποφασίστηκε να συνεχίσουν το έργο τους τα 31 χαρακτηρισμένα ως "τουριστικά" οχήματα, με το αιτιολογικό πως το συγκεκριμένο έργο υψηλών απαιτήσεων προκειμένου να εξυπηρετούνται τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, επίσημων, αλλά και κυβερνητικών στελεχών, δεν υπήρχε η δυνατότητα να εκτελεστεί από ενοικιαζόμενα ΕΙΧ και σε καμία περίπτωση από ταξί. Να σημειωθεί επίσης, πως στον ν. 1437/84 δεν είχε δοθεί εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό να ακυρώσει οιοδήποτε άρθρο ή έστω να διαφοροποιήσει όρους και προϋποθέσεις του ψηφισθέντος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο άρθρου 16. Με την Απόφαση 500321 [ΦΕΚ Β' 391, 27.5.1996] (που μπορείτε να βρείτε εδώ) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να αποκτήσουν ειδικό σήμα ΕΟΤ τα συγκεκριμένα 31 χαρακτηρισμένα οχήματα ως "τουριστικά δημοσίας χρήσεως (λιμουζίνες)", ενώ το ετήσιο τιμολόγιο χιλιομετρικών αποστάσεων τους εγκρίνεται από τον ΕΟΤ. Στην ίδια Απόφαση, αναφέρονται και οι συγκεκριμένοι αριθμοί κυκλοφορίας των χαρακτηρισμένων αυτών οχημάτων. Η μοναδική και τελευταία φορά που εγκρίθηκε το προβλεπόμενο ετήσιο τιμολόγιο χιλιομετρικών αποστάσεων από τον ΕΟΤ για τα προαναφερόμενα "αγοραία τουριστικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (λιμουζίνες)", ήταν στις 27/5/2008 με την Απόφαση 10545 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1049 (και μπορείτε να βρείτε εδώ). Κατά συνέπεια, έχει απαγορευτεί να χαρακτηρίζονται ως "τουριστικά αυτοκίνητα" τα επιβατικά οχήματα με το άρθρο 16 του ν. 1437/84 [ΦΕΚ Α' 59] (που μπορείτε να βρείτε εδώ), ενώ έχουν παραμείνει χαρακτηρισμένα 31 οχήματα που φέρουν τους συγκεκριμένους αριθμούς κυκλοφορίας, με την Απόφαση 500321 [ΦΕΚ Β' 391, 27.5.1996] (που μπορείτε να βρείτε εδώ) Στις 13/10/2021, εκδίδεται δελτίο τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών (που μπορείτε να βρείτε εδώ), όπου παρουσιάστηκε σχέδιο νόμου (το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ) όπου με το άρθρο 47 (σελ. 56) τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση 34942/2982/89 που είχε εκδοθεί προ 32 ετών ( η οποία όπως προαναφέρθηκε ... κατήργησε το άρθρο 16 του ν. 1437/84) με την οποία απαλείφεται πλέον το αιτιολογικό που είχε αναφερθεί τότε ( πως το συγκεκριμένο έργο υψηλών απαιτήσεων προκειμένου να εξυπηρετούνται τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, επίσημων, αλλά και κυβερνητικών στελεχών, δεν υπήρχε η δυνατότητα να εκτελεστεί από ενοικιαζόμενα ΕΙΧ - καθώς σήμερα ως γνωστόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μάλιστα πανελλαδικά), ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα αυτά τα 31 οχήματα να αντικαθίστανται ακόμη και με ένα βανάκι εννέα (9) θέσεων. Κατά συνέπεια, μετά και την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, τουριστικά οχήματα καθορίζονται αποκλειστικά και μόνον τα προαναφερόμενα τριανταένα (31) οχήματα και όχι τα οχήματα των τουριστικών γραφείων, τα οχήματα των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών ή τα τουριστικά οχήματα των γραφείων ενοικίασης οχημάτων.
Ποιας ηλικίας πρέπει να είναι τα αυτοκίνητα;


Δεν έχει προβλεφθεί ηλικιακό όριο ως προϋπόθεση. Αυτό άλλωστε απορρέει από τις διατάξεις του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) αλλά ακόμη και από τις διατάξεις του άρθρου 5Α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 που μπορείτε να βρείτε εδώ), που θεσπίστηκαν 43 χρόνια μετά τις αρχικές διατάξεις και αφορούν συγκεκριμένες μεταφορές επιβατών ( εκείνες που είναι μέρος τουριστικού πακέτου και εκτελούνται με ΕΙΧ με οδηγό) όπου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε ηλικιακό όριο ως προϋπόθεση.
Υπάρχει όριο οχημάτων για την συγκεκριμένη δραστηριότητα;


Ουδέποτε είχε τεθεί αντίστοιχο ζήτημα από το 1976, όταν θεσμοθετήθηκε ο 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) Το 2018 και σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5Α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 που μπορείτε να βρείτε εδώ), θεσμοθετήθηκε διάταξη με την οποία ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές επιβατών της συγκεκριμένης διάταξης ( μεταφορές επιβατών που είναι μέρος τουριστικού πακέτου), ορίζεται με απόφαση της Περιφέρειας ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των οχημάτων που εκτελούν αστική μεταφορά και υπό όρους υπεραστική, δηλαδή των ΕΔΧ οχημάτων (ταξί & ΕΙΔΜΙΣΘ). Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη παράδοξη διάταξη, ευλόγως δεν έχει εφαρμοστεί.
Ποιά είναι τα αρμόδια όργανα ελέγχου σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5Α;


Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της περ. 5Α της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12, όπως προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4582/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) : « Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων». Κατά συνέπεια διοικητικές κυρώσεις επιβάλλει η κατά τόπους Π.Υ.Τ. ( ή οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις εκθέσεις διαπίστωσης παραβάσεων που της έχουν αποσταλεί.

Ενοικίαση ΕΙΧ με Οδηγό

Χρειάζομαι κάποια άδεια ή αρκεί ο ΚΑΔ της εφορίας;


Ο ΚΑΔ αφορά στην φορολογική αντιμετώπιση της δραστηριότητας.

Για να αποκτήσετε την δυνατότητα νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας, είναι απαραίτητη η σχετική βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) που χορηγείται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ΑΦΜ, μπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία έναρξης δραστηριότητας από εδώ. Οδηγίες για την συγκεκριμένη υπηρεσία online χορήγησης ΑΦΜ ή έναρξης δραστηριότητας, θα βρείτε εδώ.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα της δραστηριότητας ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό;


Δυνατότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχουν:

 • Τα τουριστικά γραφεία
 • Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και
 • Εταιρείες ή Συνεταιρισμοί ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί & ΕΙΔΜΙΣΘ)
Σε ποια ΠΥΤ χρειάζεται να απευθυνθώ;


Στην ΠΥΤ της περιοχής της έδρας ή του υποκαταστήματος της επιχείρησης. Στοιχεία επικοινωνίας των ΠΥΤ θα βρείτε εδώ. Έχετε επίσης την δυνατότητα να αιτηθείτε την ΒΣΝΠ μέσω ΚΕΠ ή μέσω διαδικτύου από εδώ.
Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα αίτησης;


Υπόδειγμα της αίτησης, όπως και τα προαπαιτούμενα, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των οδηγών;


Ο οδηγός του ολικώς εκμισθούμενου ΕΙΧ απαιτείται:

 • Να έχει λευκό ποινικό μητρώο και πιο συγκεκριμένα να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη
 • Να είναι κάτοχος για τουλάχιστον 2 χρόνια άδειας οδήγησης κατηγορίας «Β»
 • Να διαθέτει τα Ιατρικά Πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στην ΥΑ 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587, 27.12.17) ως ισχύει
 • Να διαθέτει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (lower για τα Αγγλικά)
 • Να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και
 • Να είναι ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
Τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης, επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και εκδίδεται από την επιχείρηση «βεβαίωση ικανότητας» την οποία φέρει ο οδηγός μαζί του, όπως ορίζεται άλλωστε στην ΥΑ 46629/2215 που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Πού μπορώ να βρω τα δικαιολογητικά για το Ιατρικό Πιστοποιητικό;


Τις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως και τα αντίστοιχα υποδείγματα εντύπων αναφορικά με το Ιατρικό Πιστοποιητικό, μπορείτε να βρείτε εδώ. Τη νέα αίτηση, όπως και το νέο έντυπο γνωμάτευσης, τα οποία τροποποιήθηκαν πρόσφατα, θα βρείτε εδώ
Προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που εκδοθεί βεβαίωση ικανότητας από την επιχείρηση, χωρίς να υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο αρχείο της επιχείρησης;


Η έκδοση ψευδούς βεβαίωσης προκειμένου οιοσδήποτε να παραπλανήσει, επιφέρει βαρύτατες ποινές που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα τόσο για την επιχείρηση, όσο και για εκείνον που την χρησιμοποιεί.
Ποιας ηλικίας πρέπει να είναι τα αυτοκίνητα;


Προκειμένου να έχετε την δυνατότητα της δραστηριότητας ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό, το όχημα χρειάζεται να είναι έως 10 ετών για τα κλειστού τύπου και έως 12 ετών για τα ανοικτού τύπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του ν. 4764/20 που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Υπάρχει όριο οχημάτων για την συγκεκριμένη δραστηριότητα;


Δεν προβλέπεται όριο οχημάτων, καθώς καταργήθηκε το ελάχιστο όριο των 35 οχημάτων με την ΚΥΑ 17393 που μπορείτε να βρείτε εδώ. Μπορείτε να ξεκινήσετε και με ένα (1) όχημα.
Απαιτείται κάποιος ετήσιος έλεγχος του οχήματος;


Κάθε ενοικιαζόμενο όχημα απαιτείται να περνά υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο από έλεγχο ΚΤΕΟ, όπως επίσης και από μηχανολογικό έλεγχο, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 16597 που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατά συνέπεια στο εκμισθούμενο ΕΙΧ όχημα με οδηγό απαιτείται να διενεργείται τακτικός ετήσιος έλεγχος ΚΤΕΟ, αλλά και μηχανολογικός έλεγχος
Απαιτούνται διακριτικά στο όχημα;


Το ολικώς εκμισθούμενο ΕΙΧ όχημα με οδηγό απαιτείται να φέρει σε όλο το μήκος του εμπρός και του πίσω παρμπρίζ, οριζόντια αυτοκόλλητη λωρίδα μπλε χρώματος και πλάτους οκτώ εκατοστών (8 cm) με τυπωμένη την επωνυμία (και τον διακριτικό τίτλο αν υπάρχει) της επιχείρησης, όπως προβλέπεται στην ΥΑ 50427/2440 που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Απαιτούνται επιπλέον διακριτικά σε περίπτωση που η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης;


Σαφέστατα! Το όχημα απαιτείται να φέρει επιπλέον αυτοκόλλητο σήμα στην επάνω δεξιά γωνία του πίσω παρμπρίζ, αλλά και στις δύο πίσω πόρτες, διαστάσεων 12 cm x 20 cm, το οποίο θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε την επωνυμία (και τον διακριτικό τίτλο αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται στην ΥΑ 53409/2551 που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Είμαι υποχρεωμένος να έχω χώρο parking για τα οχήματα που διαθέτω;


Όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ 17393 που μπορείτε να βρείτε εδώ, σε περίπτωση που ο στόλος των οχημάτων σας είναι μεγαλύτερος των 10 απαιτείται να διαθέτετε χώρο στάθμευσης για τα μισά οχήματα. Ο χώρος που προβλέπεται είναι έξι (6) τετραγωνικά μέτρα ανά όχημα και δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στην έδρα σας, αλλά οπουδήποτε στην περιφέρεια της έδρας (ή του υποκαταστήματος). Οχήματα που κατέχει η επιχείρηση σας με την μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν λαμβάνονται υπόψη στην προσμέτρηση των οχημάτων της επιχείρησης για τα οποία απαιτείται χώρος στάθμευσης.
Μπορώ να εκμισθώνω ΕΙΧ όχημα με οδηγό οπουδήποτε στην Ελλάδα;


Όπως ορίζεται στην ΥΑ 43618/1925 που μπορείτε να βρείτε εδώ, το ολικώς εκμισθούμενο ΕΙΧ όχημα απαιτείται να ξεκινά είτε από την έδρα του είτε από το υποκατάστημα είτε από τον δηλωμένο χώρο στάθμευσης. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να ιδρύσετε υποκατάστημα σε περίπτωση που θέλετε να δραστηριοποιηθείτε σε περιοχή άλλη από την έδρα σας. Παράλληλα, όπως ορίζεται στην ΥΑ 46629/2215 που μπορείτε να βρείτε εδώ, το ΕΙΧ όχημα με οδηγό απαγορεύεται να προσεγγίζει πελάτες όταν βρίσκεται σε κίνηση ή όταν είναι σταθμευμένο.
Σε περίπτωση που το υποκατάστημα υπάγεται σε άλλη ΠΥΤ, χρειάζεται να ενημερώσω την ΠΥΤ του υποκαταστήματος;


Οπωσδήποτε! Όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 16597 που μπορείτε να βρείτε εδώ, το όχημα απαιτείται να έχει δηλωθεί στην οικεία ΠΥΤ. Κατά συνέπεια, το ΕΙΧ όχημα που θα εκμισθώνεται από το υποκατάστημα που υπάγεται σε διαφορετική Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού από αυτή της έδρας, χρειάζεται να απενταχθεί από την ΠΥΤ της έδρας και να δηλωθεί στην ΠΥΤ του υποκαταστήματος.
Μπορώ να εκμισθώσω το ΕΙΧ χωρίς οδηγό σε πελάτη;


Φυσικά! Αρκεί να δηλώσετε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) πως το απεντάσσετε από «εκμισθούμενο ΕΙΧ με οδηγό» και το εντάσσετε ως «εκμισθούμενο χωρίς οδηγό».
Μπορώ να εκμισθώσω ΕΙΧ με οδηγό σε ξενοδοχείο;


Όχι, δεν επιτρέπεται. Η ΥΑ 48936/4664 που μπορείτε να βρείτε εδώ, προβλέπει ξεκάθαρα τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς πελατών τουριστικών καταλυμάτων χωρίς κόμιστρο. Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα που έχει δοθεί με το άρθρο 5 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) στα καταλύματα (ξενοδοχεία, βίλλες, AirBnB) προκειμένου να εξυπηρετούν τους πελάτες τους μεταφέροντας τους δωρεάν από το σημείο άφιξης και προς το σημείο αναχώρησης κατά την ημέρα του check in καιι του check out αντίστοιχα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ( διακριτικά, λίστα επιβατών κλπ), αφορά είτε σε δικά τους οχήματα με οδηγό απασχολούμενο στο κατάλυμα είτε σε μισθωμένα κατόπιν συμβάσεως από τα καταλύματα ΕΔΧ ταξί και ΕΙΔΜΙΣΘ εταιρειών ή συνεταιρισμών. Το άρθρο 7 § 15 & 17 του ν. 4276/14 μάλιστα (που μπορείτε να βρείτε εδώ) προβλέπει αυστηρότατες ποινές για την περίπτωση που το κατάλυμα παρενοχλεί του πελάτες προτείνοντας τους τουριστικές ή μεταφορικές υπηρεσίες.
Μπορώ να εκμισθώσω ΕΙΧ με οδηγό σε τουριστικό γραφείο για την εκτέλεση 5Α;


Όχι δεν επιτρέπεται. Το άρθρο 28 του ν. 4582/18 με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5Α στον ν. 4093/12 και το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, προβλέπει ξεκάθαρα τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς πελατών τουριστικών γραφείων με ΕΙΧ όχημα. Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα που έχει δοθεί στα τουριστικά γραφεία προκειμένου να εξυπηρετούν του πελάτες τους μεταφέροντας τους με ΕΙΧ όχημα ως μέρος τουριστικού πακέτου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ν α είναι το τουριστικό πακέτο τουλάχιστον 24 ωρών, προπληρωμένο κλπ) αφορά σε δικά τους οχήματα με οδηγό απασχολούμενο στο τουριστικό γραφείο.
Μπορώ να κάνω tour;


Μπορείτε να εκμισθώσετε το ΕΙΧ με οδηγό σε πελάτη ο οποίος θα σας ζητήσει να τον μεταφέρετε οπουδήποτε επιθυμεί. Η διοργάνωση περιήγησης έχει ανατεθεί σε άλλον φορέα και συγκεκριμένα στα τουριστικά γραφεία με τον ν. 393/1976 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και με το άρθρο 7 του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) προβλέπονται αυστηρότατες ποινές σε παραβάτες της σχετικής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 7 εδάφιο 15 του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) ορίζεται πως σε περίπτωση που κάποιος διαφημίζει τουριστικές υπηρεσίες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη ΒΣΝΠ ή ΕΣΛ, υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 5.000 €. Αντίστοιχα, με τις διατάξεις του άρθρου 7 εδάφιο 17 του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) ορίζεται πως σε περίπτωση που κάποιος παροτρύνει ή παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων σε μεταφορική ή τουριστική υπηρεσία κλπ, χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη ΒΣΝΠ ή ΕΣΛ, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και χρηματικό πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 1.000 €.
Μπορώ να εκμισθώσω το ΕΙΧ με οδηγό για μεταφορά μαθητών;


Φυσικά! Κάθε ΕΙΧ όχημα προορίζεται για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Κατά συνέπεια έχει την δυνατότητα να μεταφέρει μαθητές, αθλητές, ποδοσφαιριστές, κολυμβητές, καλαθοσφαιριστές κοκ, εφόσον ο μισθωτής που το έχει μισθώσει ολικώς, επιθυμεί την συγκεκριμένη χρήση ως κάτοχος για το χρονικό διάστημα της μίσθωσης.
Επειδή δεν προλαβαίνω, μπορώ να αναθέσω εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό σε ομοειδή επιχείρηση;


Φυσικά και μπορείτε, εφόσον όμως διαθέτετε την προβλεπόμενη γι αυτές τις περιπτώσεις (τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης) άδεια φορέα διαμεσολάβησης που χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΥΑ 46629/2215 που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Μπορώ να εκμισθώσω το ΕΙΧ με οδηγό για μεταφορά δεμάτων;


Όχι, δεν μπορείτε. Κάθε ΕΙΧ όχημα προορίζεται αποκλειστικά για μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Άλλωστε όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ¶ 1 § 6 και 7 του ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α' 57) που μπορείτε να βρείτε εδώ, ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχημα ορίζεται το κατ' ανώτατο όριο όχημα 9 θέσεων με το οποίο εκτελούνται χωρίς κόμιστρο μεταφορές προσώπων και πραγμάτων που τους ανήκουν. Συνεπώς είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία και έχει περιγράψει ρητά την χρήση για την οποία προορίζεται το ΕΙΧ όχημα.
Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να βρίσκονται εντός του οχήματος σε περίπτωση ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό;


Όπως προβλέπεται στην ΥΑ 46629/2215 που μπορείτε να βρείτε εδώ, τα έγγραφα που απαιτείται να βρίσκονται εντός του οχήματος, πέραν αυτών που ορίζονται από τον Κ.Ο.Κ. (άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης κλπ) είναι:

 • Αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης
 • Βεβαίωση ικανότητας οδηγού που εκδίδεται από την επιχείρηση
 • Αναγγελία ατομικής σύμβασης εργασίας οδηγού σε περίπτωση που οδηγός είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
 • Πίνακας προσωπικού (Ε4)
 • ΒΣΝΠ επιχείρησης για την ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό
Τι απαιτείται να περιέχει η σύμβαση μίσθωσης;


Όπως προβλέπεται στην ΥΑ 50427/2440 που μπορείτε να βρείτε εδώ, η σύμβαση μίσθωσης περιέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον:

 1. Τα στοιχεία του εκμισθωτή
 2. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή
 3. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και τον αριθμό άδειας οδήγησης του οδηγού
 4. Το τίμημα της μίσθωσης
 5. Τον αριθμό κυκλοφορίας και την μάρκα-τύπο του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
 6. Την ημερομηνία και την ώρα κατάρτισής της
 7. Την ημερομηνία, την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης και την διάρκεια της μίσθωσης
 8. Το σημείο έναρξης της μίσθωσης του οχήματος
 9. Το σημείο επιβίβασης του μισθωτή
Απαιτείται να τηρώ αρχείο των προκρατήσεων;


Όχι δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο. Οι διατάξεις του Άρθρου 91 του ν. 4070/12 (Α’ 82) [που μπορείτε να βρείτε εδώ], όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 106, παρ. 7 του ν. 4199/13 (ΦΕΚ Α' 216) [που μπορείτε να βρείτε εδώ] και ορίζουν την υποχρέωση τήρησης αρχείου τηλεφωνικών ή έγγραφων καταγεγραμμένων συνεννοήσεων, αλλά και των αποδεικτικών μίσθωσης για 6 μήνες, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα ΕΙΔΜΙΣΘ & ΕΙΔΜΕΤ οχήματα (7θέσια & 9θέσια με κίτρινες πινακίδες). Παράλληλα, οι διατάξεις του Άρθρου 88 του ν. 4070/12 (Α’ 82) [που μπορείτε να βρείτε εδώ], και προβλέπουν πως σε περίπτωση προμίσθωσης με κλήση, απαιτείται η κίνηση του οχήματος αποκλειστικά και μόνο με την χρήση ταξιμέτρου, αφορούν στα ταξί. Για τις εκμισθώσεις ΕΙΧ με οδηγό, δεν προβλέπεται τήρηση αρχείου, αφού άλλωστε τα στοιχεία των μισθωτικών συμβάσεων τηρούνται στο ψηφιακό μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ισχύει ελάχιστο τίμημα και ελάχιστη μίσθωση;


Βεβαίως, όπως ορίζεται στην ΥΑ 61583/2723 που μπορείτε να βρείτε εδώ, κάθε εκμίσθωση απαιτείται να έχει ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ωρών και ελάχιστο τίμημα ενενήντα Ευρώ (90 €)
Ειδικά για τα νησιά της χώρας (εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας) και για την χρονική περίοδο από 1/5 έως 31/8 η ελάχιστη εκμίσθωση καθορίστηκε διάρκειας τριάντα (30) λεπτών και το ελάχιστο τίμημα σαράντα Ευρώ (40 €) Σημειώστε πως ειδικά για το 2021 και με το άρθρο 55 του ν. 4825/21 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) η χρονική αυτή περίοδος επεκτάθηκε έως 31/10/2021. Σημειώστε επίσης πως έως τις 30/6/2022, τα παραπάνω ποσά έχουν τροποποιηθεί σε 82 € και 36 € αντίστοιχα, λόγω της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 32546/1683 που μπορείτε να βρείτε εδώ αλλά και όπως παρατάθηκε με το άρθρο 55 § 4 του Ν. 4839/21 που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Μπορώ να πληρωθώ εντός του οχήματος;


Φυσικά και μπορείτε! Άλλωστε το μίσθωμα αφορά σε χρονοχρέωση ( κόστος ανά περίοδο χρόνου) και κατά συνέπεια ευλόγως δεν εμπεριέχει τυχόν άλλα έξοδα ( διόδια, ferry boat, επιπλέον χιλιόμετρα από τα συμφωνηθέντα, υπερωρίες οδηγού κλπ) που ενδεχομένως προκύψουν κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Άλλωστε, σε περίπτωση που υπολογίζονταν όλα τα μεταφορικά έξοδα εξαρχής, θα αναφερόμασταν σε κόμιστρο, κάτι που απαγορεύεται ρητά.
Επομένως, είναι δεδομένο πως το συνολικό τίμημα θα υπολογιστεί στο τέλος της μίσθωσης και κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί και εντός του οχήματος.
Πότε απαιτείται να καταχωρούνται τα στοιχεία στην πλατφόρμα;


Όπως ορίζεται στην ΥΑ 43618/1925 που μπορείτε να βρείτε εδώ, όλα τα στοιχεία της σύμβασης απαιτείται να καταχωρούνται πριν την έναρξη της μίσθωσης στο ψηφιακό μητρώο του Υπουργείο Μεταφορών με ευθύνη της εκμισθώτριας επιχείρησης.
Εφόσον τα έχω καταχωρήσει στην πλατφόρμα απαιτείται και η σύμβαση;


Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της σύμβασης με τον μισθωτή απαιτείται να βρίσκεται εντός του οχήματος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση βεβαιώνεται παράβαση που επισύρει κυρώσεις οκτακοσίων Ευρώ (800 €) και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για τριάντα (30) ημέρες, ασχέτως αν τα στοιχεία της σύμβασης έχουν καταχωρηθεί στο ψηφιακό μητρώο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα μάλιστα έχει εκδοθεί και η 43545/2224 (21.7.2020) Εγκύκλιος που μπορείτε να βρείτε εδώ, με την οποία διευκρινίστηκε ότι αντίγραφο της σύμβασης ενοικίασης (συμφωνητικο εκμίσθωσης) υπογεγραμμένης με συμβατική ή ψηφιακή υπογραφή, βρίσκεται εντός του οχήματος και επιδυκνείεται σε κάθε καθ' οδόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.
Μπορώ να παραλάβω πελάτη από σημείο άφιξης;


Φυσικά και μπορείτε! Άλλωστε η προβλεπόμενη προκράτηση αναφέρει ξεκάθαρα τις λεπτομέρειες της ολικής εκμίσθωσης και κατά συνέπεια το σημείο επιβίβασης (συνάντησης). Θυμηθείτε πως η πινακίδα που θα κρατάτε χρειάζεται να περιέχει το όνομα του πελάτη και όχι την επωνυμία της εταιρίας σας, ειδάλλως θεωρείται άγρα πελατών και προβλέπονται κυρώσεις. Ειδικά για την περίπτωση που μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο και όπως διευκρινίστηκε με την Εγκύκλιο 43545/2224 (21.7.2020) που μπορείτε να βρείτε εδώ, απαιτείται πέραν του συμφωνητικού ενοικίασης (σύμβαση μίσθωσης) να τηρείτε επιπλέον και να επιδεικνύετε σε ενδεχόμενο έλεγχο κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων ( ή των προς επιβίβαση επιβατών σε περίπτωση που ακόμη δεν έχουν επιβιβαστεί εντός του οχήματος), όπως επίσης αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με το νομικό πρόσωπο ( κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 278-946 του Αστικού Κώδικα) υπογεγραμμένης με συμβατική ή ψηφιακή υπογραφή, από όπου προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου μεταφοράς.
Μπορεί το ΕΙΧ όχημα με οδηγό να χρησιμοποιηθεί για προσωπική χρήση στελέχους της εταιρείας ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε μισθώσεις;


Φυσικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική χρήση από εργαζόμενο ή στέλεχος της επιχείρησης, όπως επίσης και για οποιαδήποτε άλλη χρήση ως επιβατικό όχημα.
Το όχημα δεν είναι χαρακτηρισμένο «επαγγελματικής χρήσης», αλλά «ιδιωτικής χρήσης» με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο προνομίων.
Σε περίπτωση που το όχημα ήταν χαρακτηρισμένο «επαγγελματικής χρήσης» θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό του επαγγέλματος (εν προκειμένω της μίσθωσης)
Έχω την δυνατότητα χρήσης λεωφορειολωρίδας με ΕΙΧ με οδηγό;


Όχι δεν επιτρέπεται, εκτός από τα σημεία με διακεκομμένη διαγράμμιση που χρησιμοποιούνται πριν από δεξιές στροφές κλπ.

Η χρήση της αποκλειστικής λωρίδας λεωφορείων (ΑΛΛ) έχει χωροθετηθεί προκειμένου να βελτιωθεί η κίνηση των ΜΜΜ.

Επιτρέπεται η κίνηση σε αυτήν δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, τουριστικών λεωφορείων, σχολικών, δικύκλων και οχημάτων άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά κλπ) ενώ απαγορεύεται η χρήση τους από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο (ΕΙΧ, ταξί, ΕΙΔΜΙΣΘ, λιμουζίνες, φορτηγά κλπ)
Ειδικά για την Θεσσαλονίκη και προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών του metro Θεσ/νίκης, είχε εκδοθεί η ΥΑ 17859/1341 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) όπου ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κίνησης των ΕΔΧ Ταξί στους λεωφορειόδρομους. Πρόσφατα μάλιστα η συγκεκριμένη εξαίρεση παρατάθηκε έως 31/12/2021 με την με αριθμό 102643 Υπουργική Απόφαση (που μπορείτε να βρείτε εδώ)
Επιτρέπεται η είσοδος στον δακτύλιο του ΕΙΧ με οδηγό;


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2979/Φ.911 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), ουσιαστικά προβλέπονται μεταξύ άλλων, τρεις βασικές εξαιρέσεις στις οποίες ενδεχομένως εμπίπτουν τα εκμισθούμενα ΕΙΧ με οδηγό:

 1. Ηλεκτρικά οχήματα
 2. Υβριδικά οχήματα ή άλλα οχήματα τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6 ή μεταγενέστερου, ανεξαρτήτως καυσίμου που χρησιμοποιούν, τα οποία εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km
 3. Οχήματα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της Χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού, για χρονικό διάστημα των πρώτων 40 ημερών που βρίσκονται στην Χώρα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

Θεωρητικά λοιπόν, κάτοχος του εκμισθωμένου ΕΙΧ οχήματος με οδηγό θα είναι ο ξένος ή Έλληνας επισκέπτης της Χώρας. Κατά συνέπεια, ακόμη και στην περίπτωση που το όχημα σας δεν εμπίπτει στις 2 πρώτες κατηγορίες, επιτρέπεται η είσοδος στον δακτύλιο, εφόσον φυσικά εντός του εκμισθωμένου ΕΙΧ οχήματος υπάρχει όπως ορίζεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Η πλέον πρόσφατη ΚΥΑ 26779/602 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) εναρμονίζει την εφαρμογή του νέου παγκόσμιου προτύπου μέτρησης εκπομπών CO2 που ισχύει από 1/1/2021 και προβλέπει την είσοδο των οχημάτων στο κέντρο σύμφωνα με το νέο πρότυπο WLTP, αλλά και ελεύθερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μεγαρο Μαξίμου στις 15/10/2021, αποφασίστηκε πως οι εξαιρέσεις που θα ισχύουν από 25/10/2021 και μετά, θα αφορούν:
 • στα ηλεκτρικά οχήματα,
 • στα οχήματα φυσικού αερίου,
 • στα υβριδικά οχήματα,
 • στα οχήματα με κινητήρα euro 6 ( με την προϋπόθεση να εκπέμπουν κάτω από 100 – 120 γραμμάρια Co2)
Επιτρέπεται ο οδηγός του εκμισθούμενου ΕΙΧ να μην φορά ζώνη ασφαλείας;


Όχι, η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλους τους επιβαίνοντες.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 43917/5066 (ΦΕΚ Β’ 1468, 4.10.2006) που μπορείτε να βρείτε εδώ, αφορούν σε έγκυες γυναίκες, άτομα που κατέχουν ιατρικό πιστοποιητικό απαλλαγής, οδηγούς ΕΔΧ οχημάτων όταν κυκλοφορούν εντός της περιμετρικής τους ζώνης, άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω του 1.5 m, οδηγούς οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις ( ταχυδρόμους, διανομείς, υπαλλήλους τροφοδοσίας κλπ) και οδηγούς και συνεπιβαίνοντες των προσθίων καθισμάτων οχημάτων αμέσου δράσεως ( αστυνομίας, ασθενοφόρων)
Μπορώ να εκμισθώσω ΕΙΧ με οδηγό σε νομικό πρόσωπο;


Με την εγκύκλιο 43545/2224 (21.7.20) που μπορείτε να βρείτε εδώ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό σε νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο, στο συμφωνητικό εκμίσθωσης (σύμβαση ενοικίασης) :

 • αντί του ονοματεπώνυμου και του διαβατηρίου ή του ΑΔΤ του μισθωτή (στοιχείο ii του άρθρου 2 της ΥΑ 50427/2440), απαιτείται να αναφέρεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του νομικού προσώπου, ενώ παράλληλα
 • αντί του σημείου επιβίβασης του μισθωτή (στοιχείο ix του άρθρου 2 της ΥΑ 50427/2440), απαιτείται να αναφέρεται το σημείο επιβίβασης του επιβάτη
Επιπλέον των παραπάνω, ο οδηγός θα τηρεί και θα επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί :
 • κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων ( ή των προς επιβίβαση επιβατών σε περίπτωση που ακόμη δεν έχουν επιβιβαστεί εντός του οχήματος) και
 • αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με το νομικό πρόσωπο ( κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 278-946 του Αστικού Κώδικα) υπογεγραμμένης με συμβατική ή ψηφιακή υπογραφή, από όπου προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου μεταφοράς.
Μπορώ να ξεκινήσω από τον δηλωμένο χώρο στάθμευσης;


Με την εγκύκλιο 43545/2224 (21.7.20) που μπορείτε να βρείτε εδώ διευκρινίστηκε ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό και διαθέτουν στόλο με περισσότερα από 10 οχήματα, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον δηλωμένο στην οικεία Π.Υ.Τ. χώρο στάθμευσης, ως σημείο έναρξης. Επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλο μικρότερο των 10 οχημάτων, θα συνεχίσουν να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν ως σημείο έναρξης το δηλωμένο στην οικεία Π.Υ.Τ. υποκατάστημα, που προκύπτει άλλωστε από το καταστατικό της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση ( είτε επιχείρησης με στόλο μεγαλύτερο των 10 οχημάτων που διαθέτει δηλωμένο χώρο στάθμευσης είτε επιχείρησης που διαθέτει δηλωμένο υποκατάστημα) το ΕΙΧ με οδηγό δύναται μετά την λήξη της μίσθωσης να επιστρέψει στον πλησιέστερο δηλωμένο στην οικεία Π.Υ.Τ. χώρο και κατόπιν να χρησιμοποιήσει εκείνον ως σημείο έναρξης της επόμενης μίσθωσης.
Διάβασα κάπου πως απαραίτητη δεν είναι η υπογραφή στην σύμβαση, αλλά μόνο η σφραγίδα του νομικού προσώπου. Ισχύει;


Ακριβώς το αντίθετο ισχύει!

Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), αλλά και της Εγκυκλίου 41941 (12.4.2019) που μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει διευκρινιστεί το ζήτημα.

Η μηχανική εταιρική σφραγίδα δεν αποτελεί νομική υποχρέωση. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του νομίμου εκπροσώπου κάθε νομικού προσώπου, αν θα επιλέξει να θέσει επί της συμβάσεως τα στοιχεία της επιχείρησης μηχανικά (με σφραγίδα) ή χειρόγραφα.

Παράλληλα, κάθε σύμβαση για να θεωρηθεί έγκυρη φέρει υποχρεωτικά τις υπογραφές των αντισυμβαλλομένων μερών, κατά τα όσα άλλωστε ορίζουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Πρόσφατα, το ζήτημα διευκρινίστηκε ακόμη και για τις συμβάσεις ενοικίασης (συμφωνητικά εκμίσθωσης) με την 43545/2224 (21.7.20) Εγκύκλιο του ΥΜΕ που μπορείτε να βρείτε εδώ, όπου αναφέρεται πως η σύμβαση υποχρεωτικώς φέρει υπογραφή είτε συμβατική είτε ψηφιακή και μάλιστα από τον αρμόδιο του νομικού προσώπου ( είτε τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου είτε από εντεταλμένο από τον διαχειριστή άτομο) Η έννοια της ψηφιακής υπογραφής καθορίζεται στο ΠΔ 150/2001 που μπορείτε να βρείτε εδώ. Πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, θα βρείτε εδώ. Επομένως η υπογραφή παραμένει υποχρεωτική, ενώ αντί της μηχανικής σφραγίδας μπορούν να τεθούν χειρόγραφα τα στοιχεία.
Εφόσον έχω το συμφωνητικό εκμίσθωσης με το νομικό πρόσωπο, απαιτείται επιπλέον και το αντίγραφο σύμβασης μακροχρόνιας διάρκειας;


Η Εγκύκλιος 43545/2224 (21.7.20) που μπορείτε να βρείτε εδώ, διευκρινίζει πως το απαιτούμενο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με το νομικό πρόσωπο, από όπου θα προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου μεταφοράς, διαφυλάττει τα δικαιώματα άλλων επαγγελματικών τάξεων. Επομένως είναι αντιληπτός ο λόγος της συγκεκριμένης πρόβλεψης.
Έχω μια απλή μακροχρόνια σύμβαση με νομικό πρόσωπο. Ισχύει;


Οι συμφωνίες μακροχρόνιας διάρκειας κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι οποίες καταχωρούνται στο taxisnet κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 16 του ν. 1882/1990 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), αλλά και της Α.Υ.Ο. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), εμπεριέχουν όπως είναι γνωστό πέραν των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων, την διάρκεια του συμφωνητικού, το αντικείμενο του συμφωνητικού όπως και σύντομη περιγραφή του έργου, αλλά και τα ποσά του συμφωνητικού. Δείγμα του εντύπου κατάστασης συμφωνητικών του TaxisNet, μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ζήτημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, εδώ. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι διατάξεις της παρ. 16: « Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.» Κατά συνέπεια, είναι δεδομένο πως η συμφωνία που έχετε με το νομικό πρόσωπο, εμπεριέχει και την περιγραφή του έργου που έχετε αναλάβει, αλλά και τα ποσά. Ειδάλλως, προφανώς και δεν πρόκειται για την μακροχρόνια σύμβαση με το νομικό πρόσωπο που αναφέρει η Εγκύκλιος 43545/2224 (21.7.20) με την οποία καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι όροι για την ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό σε νομικό πρόσωπο.
Τι συμβαίνει όταν ο πελάτης με ενημερώσει πως διακόπτει την μίσθωση;


Όπως συμβαίνει σε κάθε μισθωτική συμφωνία, υπάρχει η πιθανότητα ακόμη και η μίσθωση ΕΙΧ με οδηγό να λήξει πρόωρα και ο πελάτης να απαλλάξει το ΕΙΧ με τον οδηγό του, καθώς δεν το χρειάζεται άλλο. Θυμηθείτε πως όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΥΑ 46629/2215 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) απαγορεύεται η σύναψη νέας σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας της προηγούμενης. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) σε περίπτωση πρόωρης λύσης, θα προχωρήσετε σε ηλεκτρονική γνωστοποίηση της λύσης αυτής.
Μπορώ να μην ενημερώσω για την πρόωρη λύση;


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) σε περίπτωση πρόωρης λύσης, υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής γνωστοποίησης της πρόωρης λύσης στην Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών εντός 30 λεπτών. Με βάση τα παραπάνω, σε περίπτωση ελέγχου και εφόσον δεν έχετε προχωρήσει εντός 30 λεπτών στην ψηφιακή γνωστοποίηση της πρόωρης λύσης, υπάρχει η πιθανότητα να βεβαιωθούν οι κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου (3.000 € στην επιχείρηση + 1.000 € στον οδηγό κλπ)
Ο πελάτης ζήτησε να αποβιβαστεί στο Λουτράκι, οπότε επιστρέφω κενός Αθήνα. Χρειάζεται να ενημερώσω για την πρόωρη λύση της σύμβασης;


Στην πραγματικότητα, με όσα αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), έχετε 30 λεπτά προθεσμία από την στιγμή που αποβιβάσατε (και κατά συνέπεια λύθηκε η σύμβαση μίσθωσης) να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική γνωστοποίηση της πρόωρης λύσης στην Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Αυτό σημαίνει πως μετά την παρέλευση των 30 λεπτών, πράγματι υπάρχει κίνδυνος βεβαίωσης παράβασης (3.000 € στην επιχείρηση + 1.000 € στον οδηγό κλπ)
Τι είδους αντιηλιακές μεμβράνες φιμέ επιτρέπεται να τοποθετήσω στα τζάμια του αυτοκινήτου;


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 29039/2123/07 (ΦΕΚ Β’ 14069, 10.06.2008) που μπορείτε να βρείτε εδώ, οι αντιηλιακές μεμβράνες που μπορούν να τοποθετηθούν, επιτρέπεται να έχουν συντελεστή φωτός:

 • έως 75% στο μπροστινό παρμπρίζ

 • έως 70% στο παράθυρο οδηγού και συνοδηγού

 • χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό στα πίσω παράθυρα και στο πίσω παρμπρίζ, εφόσον το όχημα φέρει πλαϊνούς καθρέπτες.
Πώς αντιμετωπίζω τα προσωπικά δεδομένα;


Κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις προβλεπόμενες από τον ΓΚΠΔ διαδικασίες. Επομένως και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις απαιτείται να τηρούν αυτές τις διαδικασίες. Επιπροσθέτως το άρθρο 4 της ΥΑ 43618/1925 (ΦΕΚ Β’ 2251, 10.6.2019) που μπορείτε να βρείτε εδώ, περιγράφει ρητά τι ακριβώς προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό και κατά συνέπεια προβλέπεται υποχρέωση της επιχείρησης για έγγραφη ενημέρωση και κατ’ επέκταση συγκατάθεση του πελάτη αναφορικά με την χρήση των στοιχείων του.
Εκμισθώνω κλασσικά αυτοκίνητα με οδηγό. Απαιτούνται διακριτικά ή πλατφόρμα;


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 12971 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και προκειμένου οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων να εκμισθώσουν κλασσικό αυτοκίνητο (αντίκα) με οδηγό, δεν προβλέπονται ειδικά διακριτικά επί του οχήματος, προϋποθέσεις οδηγών, προϋπόθεση ΒΣΝΠ για την δραστηριότητα της ολικής εκμίσθωσης με οδηγό ή οτιδήποτε σχετικό με το ψηφιακό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Κατά συνέπεια δεν απαιτούνται διακριτικά επί του οχήματος, αλλά ούτε και καταχώριση των στοιχείων της σύμβασης στο ψηφιακό μητρώο για την εκμίσθωση κλασσικού ΕΙΧ με οδηγό.
Εκμισθώνω αυτοκίνητα και παρέχω παράλληλα υπηρεσία προσωπικού οδηγού. Απαιτούνται διακριτικά ή πλατφόρμα;


Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης ΕΙΧ οχημάτων, διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 16597 και μεταγενέστερων (που μπορείτε να βρείτε εδώ). Δεν υφίσταται πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων ( όπως ειδικά διακριτικά, ψηφιακό μητρώο, προϋποθέσεις οδηγών κλπ) για την περίπτωση που η επιχείρηση η οποία εκμισθώνει ΕΙΧ οχήματα, παρέχει ύστερα από αίτημα του πελάτη υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (με ΚΑΔ 96.09.19.15).
Παρέχω υπηρεσίες προσωπικού ασφαλείας. Χρειάζονται διακριτικά ή πλατφόρμα;


Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2518/97 ως ισχύει (που μπορείτε να βρείτε εδώ). Δεν αφορούν την δραστηριότητα της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό και κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται στις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Χρησιμοποιώ ΕΙΧ οχήματα με οδηγό για μεταφορά προσωπικού. Τι απαιτείται;


Οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς προσώπων με αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, έχουν ρυθμιστεί με την ΥΑ 61512/2900 ως ισχύει (που μπορείτε να βρείτε εδώ). Δεν αφορούν την δραστηριότητα της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό και κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται στις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) χρησιμοποιούμε ΕΙΧ οχήματα με οδηγό για μεταφορά μαθητών. Τι απαιτείται;


Οι όροι και οι προϋποθέσεις μαθητών με αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, έχουν ρυθμιστεί με την ΥΑ 61368/6146 και μεταγενέστερες (που μπορείτε να βρείτε εδώ). Δεν αφορούν την δραστηριότητα της ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό και κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται στις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Υπάρχει πληθώρα διατάξεων που ορίζουν τις προϋποθέσεις μεταφοράς μαθητών με οχήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και σε πολλαπλές Υπουργικές Αποφάσεις. Μερικές από τις οποίες είναι:

 • Ζώνες ασφαλείας (ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πιστοποιημένες με CE)
 • Φωτισμός στο σαλόνι
 • Σφυράκια ασφαλείας για θραύση παραθύρων σε περίπτωση ανάγκης
 • Να μην υπάρχουν προεξοχές στη κατασκευή των καθισμάτων ή να είναι επαρκώς καλυμμένες με αφρώδες υλικό ειδικής πυκνότητας
 • Σήμανση σχολικού λεωφορείου με ενδείξεις: ΣΧΟΛΙΚΟ στην εμπρός και στην πίσω πλευρά του οχήματος και όριο ταχύτητας 60 – 80χλμ ( 80 χλμ σε αυτοκινητόδρομους και 60 χλμ στις άλλες οδούς ή λεωφόρους)
 • Φορητό φαρμακείο που ανανεώνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς καθώς και Προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας
 • Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, η συντήρηση των οποίων γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς
 • Υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος ΚΤΕΟ και ανανέωση Κάρτας Καυσαερίων ανά εξάμηνο.
 • Ύπαρξη συνοδού
 • Ειδικά καθίσματα στις αντίστοιχες ηλικίες (νηπίων, δημοτικού κλπ)
 • Κίτρινο χρώμα οχήματος κλπ.
Επιτρέπεται η χρήση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό για μεταφορά μαθητών σε φροντιστήρια;


Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 3540/2009 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας να κριθεί η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που εξαιρούν τα φροντιστήρια από την μεταφορά των μαθητών. Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, με Εισηγητή τον Ηλ. Μάζο και Πρόεδρο τον Μιχ. Βροντάκη, τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας της εν λόγω διάταξης. Συγκεκριμένα, το Τμήμα έκρινε ότι ο νομοθέτης μπορεί μεν να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τη ασφάλειας των σπουδαστών κατά την μεταφορά τους, όχι όμως και να επιβάλλει στα κέντρα ξένων γλωσσών γενική και απόλυτη απαγόρευση μεταφοράς σπουδαστών. Μια τέτοια απόλυτη απαγόρευση έρχεται σε αντίθεση προς την ισχύουσα ρύθμιση για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στα οποία επιτρέπεται η χρήση λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως για τη μεταφορά των μαθητών τους.
Μπορώ να μεταφέρω πελάτες στον χώρο στάθμευσης ώστε να τους παραδώσω αυτοκίνητο rent-a-car;


Μπορείτε να τους μεταφέρετε δωρεάν, αλλά όχι με εκμισθούμενο όχημα με οδηγό της περ. 1 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α' 222). Έχετε την δυνατότητα να παραλάβετε με όχημα της επιχείρησης με οδηγό απασχολούμενο στην επιχείρηση και από το σημείο άφιξης του πελάτες για τους οποίους υπάρχει η αντίστοιχη προκράτηση εκμισθούμενου οχήματος χωρίς οδηγό και να τους μεταφέρετε στον δηλωμένο (στην οικεία Π.Υ.Τ.) χώρο στάθμευσης, όπου θα παραλάβουν το εκμισθούμενο όχημα. Σε ενδεχόμενο έλεγχο, επιβεβαιώνεται πως το όχημα δεν είναι ενταγμένο ως "ολικώς εκμισθούμενο ΕΙΧ με οδηγό", πως μεταφέρει πελάτες οι οποίοι έχουν κάνει προκράτηση για εκμισθούμενο όχημα χωρίς οδηγό, ενώ παράλληλα εκτελείται η δωρεάν μετακίνηση τους από το σημείο άφιξης στον δηλωμένο χώρο στάθμευσης της επιχείρησης. Σημειώστε πως για να αποφύγετε οποιαδήποτε εμπλοκή σε ενδεχόμενη υποψία παράνομης προσέγγισης πελατών (άγρα), η πινακίδα που θα κρατάτε στο σημείο άφιξης, να φέρει το όνομα του πελάτη που έχει κάνει την προκράτηση και όχι το όνομα της εταιρείας σας.
Έχω σύμβαση μίσθωσης με φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που εντός του οχήματος δεν βρίσκεται ο μισθωτής τι ισχύει;


Με την εγκύκλιο 43545/2224 (21.7.20), έχει αποσαφηνιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πέραν των όσων προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΥΑ 50427/2440 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και κατά τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 1 εδάφιο 4 της προαναφερόμενης Εγκυκλίου 43545/2224 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), ο οδηγός θα τηρεί και θα επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί :
 • κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων (ή των προς επιβίβαση επιβατών σε περίπτωση που ακόμη δεν έχουν επιβιβαστεί εντός του οχήματος)
Επομένως, εντός του οχήματος απαιτείται να βρίσκεται η σύμβαση ενοικίασης (το συμφωνητικό εκμίσθωσης) συμβατικά ή ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον μισθωτή (φυσικό πρόσωπο) και επιπλέον κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβατών.
Μπορώ να υπολογίσω κόμιστρο στον πελάτη;


Σε καμία περίπτωση! Ο υπολογισμός κομίστρου στην ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό απαγορεύεται ρητά και επισύρει βαρύτατες κυρώσεις. Υπολογισμός κομίστρου επιτρέπεται μόνον σε τουριστικά λεωφορεία, ταξί, ΕΙΔΜΙΣΘ, λιμουζίνες, αεροπλάνα, πλοία, τρένα, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ, ΚΤΕΛ κλπ, αλλά απαγορεύεται ρητά στην ολική εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό. Άλλωστε όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ¶ 1 § 6 και 7 του ν. 2696/99 (ΦΕΚ Α' 57) που μπορείτε να βρείτε εδώ, ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχημα ορίζεται το κατ' ανώτατο όριο όχημα 9 θέσεων με το οποίο εκτελούνται χωρίς κόμιστρο μεταφορές προσώπων και πραγμάτων που τους ανήκουν.Επομένως η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτημα.
Πότε επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/90; (3.000 € στην επιχείρηση + 3.000 € στον οδηγό)


Σύμφωνα με την παράγραφο 6 εδάφιο (ε) της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), όταν το εκμισθωμένο όχημα διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο (δηλαδή transfer από το σημείο Α στο σημείο Β) επιβάλλονται εκτός των άλλων, οι ποινές της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/90 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4663/20 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) οπότε καταργήθηκαν οι διατάξεις της αυτοφώρου διαδικασίας που δημιουργούσαν υπέρμετρο όγκο απασχολησης και διαδικασιών στα ελεγκτικά όργανα.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 3.000 € στην επιχείρηση + 3.000 € στον οδηγό, αποκλειστικά και μόνον όταν το μισθωμένο όχημα διενεργεί επιβατική μεταφορά με κόμιστρο.

Άλλωστε, εφόσον υφίσταται η οποιασδήποτε μορφής προκράτηση (όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12) είναι ευνόητο πως δεν τίθεται ζήτημα διενέργειας έργου που έχει ανατεθεί σε άλλον φορέα ή επαγγελματική ομάδα.

Σημειώστε επίσης, πως η «υποκλοπή» ( αδόκιμος όρος, καθώς δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, αλλά χρησιμοποιείται στην επαγγελματική αργκό) εν γένει μεταφορικού έργου, το οποίο ανήκει εξ' ορισμού στα τουριστικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 393/76 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και όχι σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, επισύρει ποινές. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κατά την οποία οντότητα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) διαφημίζει τουριστικές υπηρεσίες ή παρενοχλεί πρόσωπα ή ομάδα προσώπων για την αποδοχή ή την απόρριψη μεταφορικής υπηρεσίας, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη ΒΣΝΠ τουριστικού γραφείου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 (εδάφια: 15 & 17) του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ)
Σε περίπτωση παράβασης, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπόμενων κυρώσεων (πχ αφαίρεση πινακίδων), χωρίς προηγούμενη ακρόαση;


Το δικαίωμα της «προηγούμενης ακρόασης» αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα διοικητικής διαδικασίας, ενώ προβλέπεται καταρχήν Συνταγματικά από το άρθρο 20 § 2 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνεται πλέον στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το άρθρο 41 (που μπορείτε να βρείτε εδώ).

Παράλληλα, το δικαίωμα της «προηγούμενης ακρόασης» προβλέπεται και νομοθετικά με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (που μπορείτε να βρείτε εδώ)

Να σημειωθεί πως με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (που μπορείτε να βρείτε εδώ) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (που μπορείτε να βρείτε εδώ) η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου (όπως η αφαίρεση πινακίδων) εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση χωρίς προηγούμενη κλήση σε ακρόαση, αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις που αυτή (η λήψη του δυσμενούς μέτρου) είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου (π.χ. οδηγός σε κατάσταση μέθης) ή για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Από τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα πως αναφορικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ΥΑ 50427/2440 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) απαιτούνται όσα αναφέρονται ρητά στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (που μπορείτε να βρείτε εδώ), δηλαδή έγγραφη κλήση σε ακρόαση και όχι άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς δεν τίθεται ζήτημα αποτροπής κινδύνου, αλλά ούτε υφίσταται λόγος επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις μεταφοράς επιβατών της περ. 5α (μεταφορά επιβατών πελατών τουριστικών γραφείων) και με βάση τα όσα αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 28 του ν. 4582/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) «οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

Κατά συνέπεια, ειδικά για τις περιπτώσεις των τουριστικών γραφείων, αρμόδιες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και μόνον.

Μεταφορές Καταλυμάτων

Χρειάζομαι κάποια άδεια;


Όχι, δεν απαιτείται ειδική άδεια για την μεταφορά πελατών τουριστικών καταλυμάτων.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των οδηγών;


Δεν έχουν προβλεφθεί προϋποθέσεις οδηγών για την μεταφορά πελατών τουριστικών καταλυμάτων.
Ποιας ηλικίας πρέπει να είναι τα αυτοκίνητα;


Δεν έχει προβλεφθεί ηλικιακό όριο ως προϋπόθεση
Απαιτούνται διακριτικά στο όχημα;


Σύμφωνα με την ΥΑ 48936/4664 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) το ΕΙΧ όχημα που χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών τουριστικών καταλυμάτων φέρει :

 • Εξωτερικές ενδείξεις στις πλαϊνές πλευρές του οχήματος επιφανείας τουλάχιστον 625 τετραγωνικών εκατοστών οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την επωνυμία (και τον διακριτικό τίτλο εφόσον υπάρχει) του τουριστικού καταλύματος που κατέχει το όχημα.
 • Εμφανή πινακίδα στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα μεγέθους Α4 στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία (και ο διακριτικός τίτλος εφόσον υπάρχει) του τουριστικού καταλύματος που κατέχει το όχημα (είτε είναι ιδιόκτητο είτε έχει μισθωθεί μέσω leasing)
 • Σε περίπτωση που πρόκειται για μισθωμένο ταξί ή ΕΙΔΜΙΣΘ θα αναφέρεται στην πινακίδα με κεφαλαία η φράση «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ»
Μπορεί το όχημα να κάνει tour;


Σε καμία περίπτωση! Το ΕΙΧ όχημα χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση πελατών τουριστικών καταλυμάτων χωρίς καταβολή οιουδήποτε τιμήματος και μόνον για τις μεταφορές τους από τα σημεία άφιξης προς το κατάλυμα και από το κατάλυμα προς τα σημεία αναχώρησης. Η διοργάνωση περιήγησης έχει ανατεθεί σε άλλον φορέα και συγκεκριμένα στα τουριστικά γραφεία με τον ν. 393/1976 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και με το άρθρο 7 του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) προβλέπονται αυστηρότατες ποινές σε παραβάτες της σχετικής νομοθεσίας.
Μπορεί να πληρώσει ο πελάτης εντός του οχήματος;


Σαφώς και δεν επιτρέπεται, αφού δεν προβλέπεται οιοδήποτε τίμημα που θα πληρώσει ο πελάτης είτε η μεταφορά πραγματοποιείται με όχημα του καταλύματος είτε πραγματοποιείται με όχημα ΕΔΧ Ταξί ή ΕΙΔΜΙΣΘ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4093/12 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) είναι ξεκάθαρες.
Μπορεί να υπολογιστεί κόμιστρο στον πελάτη;


Όπως είναι ξεκάθαρο από τις διατάξεις της νομοθεσίας, η συγκεκριμένη υπηρεσία μεταφοράς είναι χωρίς κόμιστρο. Το κόμιστρο που έχει συμφωνηθεί για τις περιπτώσεις που η μεταφορά εκτελείται με ΕΔΧ ταξί ή ΕΙΔΜΙΣΘ εταιρείας ή συνεταιρισμού και ορίζεται στην μεταξύ τους συμφωνία, βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το κατάλυμα, αφού αποτελεί δωρεάν παροχή προς τον πελάτη. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4093/12 μπορείτε να βρείτε εδώ. Τις διατάξεις της ΥΑ 48936/4664 που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς επιβατών από και προς καταλύματα, μπορείτε να βρείτε εδώ
Μπορεί εργαζόμενος ή εκπρόσωπος του καταλύματος να μεσολαβήσει σε οποιοδήποτε μεταφορικό έργο;


Όχι δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα το άρθρο 7 § 17 του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) προβλέπει αυστηρές κυρώσεις σε όποιον παρενοχλεί ή παροτρύνει πρόσωπα ή ομάδα προσώπων για την αποδοχή ή απόρριψη υπηρεσίας μεταφοράς με ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 1.000 €.
Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να βρίσκονται εντός του οχήματος σε περίπτωση μεταφοράς πελατών τουριστικών καταλυμάτων;


Σύμφωνα με την ΥΑ 48936/4664 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) το ΕΙΧ όχημα που χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών τουριστικών καταλυμάτων φέρει :

 • Εξωτερικές ενδείξεις στις πλαϊνές πλευρές του οχήματος επιφανείας τουλάχιστον 625 τετραγωνικών εκατοστών οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την επωνυμία (και τον διακριτικό τίτλο εφόσον υπάρχει) του τουριστικού καταλύματος που κατέχει το όχημα
 • Εμφανή πινακίδα στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα μεγέθους Α4 στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία (και ο διακριτικός τίτλος εφόσον υπάρχει) του τουριστικού καταλύματος που κατέχει το όχημα (είτε είναι ιδιόκτητο είτε έχει μισθωθεί μέσω leasing)
 • Σε περίπτωση που πρόκειται για μισθωμένο ταξί ή ΕΙΔΜΙΣΘ θα αναφέρεται στην πινακίδα με κεφαλαία η φράση «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ»

Φορέας Διαμεσολάβησης

Πότε χρειάζεται άδεια διαμεσολαβητή;


Σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί παρέχοντας υπηρεσίες τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση ΕΙΧ με οδηγό, υποχρεούται να κατέχει άδεια φορέα διαμεσολάβησης εφόσον:

 • Επηρεάζει την τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό είτε άμεσα (καθορίζοντας το κόστος της υπηρεσίας) είτε έμμεσα (μέσω εκπτώσεων ή επιδοτήσεων του τελικώς καταβαλλομένου ποσού από τον καταναλωτή)
 • Επηρεάζει κρίσιμες πτυχές της παρεχόμενης υπηρεσίας, θέτοντας προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα οχήματα πέραν των όσων ορίζει ο Κ.Ο.Κ.
Ασκώ την δραστηριότητα rent-a-car με οδηγό και ζητώ από ομοειδή επιχείρηση εξυπηρέτηση. Απαιτείται άδεια διαμεσολαβητή;


Εφόσον εσείς έχετε διαμορφώσει το κόστος ή τις προδιαγραφές, καθώς η προβλεπόμενη προκράτηση έγινε σε εσάς και κατά συνέπεια συμφωνήσατε με τον πελάτη σας τις λεπτομέρειες, είναι απαραίτητο να αδειοδοτηθείτε κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) προκειμένου να μετακυλίσετε το έργο σε ομοειδή επιχείρηση. Εάν όμως, απλά ενημερώσετε τον πελάτη σας πως αδυνατείτε να τον εξυπηρετήσετε και του συστήσετε να μιλήσει εκείνος με την ομοειδή επιχείρηση που αναφέρετε και να προχωρήσει σε νέα προκράτηση, οπότε ο καταναλωτής θα έρθει σε επαφή με την ομοειδή επιχείρηση και οποιαδήποτε στοιχεία της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι προϊόν της μεταξύ τους συμφωνίας, χωρίς την δική σας υπόδειξη ή παρέμβαση, ευνόητο είναι πως δεν απαιτείται να είστε αδειοδοτημένος φορέας διαμεσολάβησης.
Πού μπορώ να βρω τι χρειάζεται για την άδεια φορέα διαμεσολάβησης;


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση της άδειας φορέα διαμεσολάβησης, μπορείτε να βρείτε εδώ

Αίτηση για φυσικό πρόσωπο θα βρείτε εδώ

Αίτηση για νομικό πρόσωπο θα βρείτε εδώ
Τι προβλέπει η νομοθεσία για τον διαμεσολαβητή;


Μπορείτε να δείτε τι προβλέπεται νομοθετικά εδώ. Ουσιαστικά, το πεδίο δράσης του διαμεσολαβητή έχει καθοριστεί με τα άρθρα 12 & 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 40 του ν. 4663/20 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και συνεπώς ο διαμεσολαβητής έχει την δυνατότητα να διαμεσολαβεί αποκλειστικά και μόνον στις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. μεταφορά επιβατών ( transfer) με οχήματα ΕΔΧ (ταξί και ΕΙΔΜΙΣΘ) και
 2. ολική εκμίσθωση ( disposal / hourly booking) με οχήματα ΕΙΧ με οδηγό
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Άρθρου 88 του ν. 4070/12 (Α’ 82) [που μπορείτε να βρείτε εδώ] για τα ΕΔΧ (ταξί) οχήματα ισχύουν τα εξής:
 1. εφόσον πρόκειται για παραλαβή επιβατών από λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και τελωνεία συνόρων, απαιτείται αποδεικτικό της μίσθωσης που περιέχει απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα όλων των επιβατών, αλλά και τα στοιχεία της άφιξης τους (αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης κλπ).
 2. εφόσον πρόκειται για προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας, απαιτείται αποδεικτικό προμίσθωσης που να περιέχει την ημερομηνία και ώρα της προμίσθωσης, την διάρκεια της και την τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης.
Αντίστοιχα, σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Άρθρου 91 του ν. 4070/12 (Α’ 82) [που μπορείτε να βρείτε εδώ] όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 106, παρ. 7 του ν. 4199/13 (ΦΕΚ Α' 216) [που μπορείτε να βρείτε εδώ] για τα ΕΔΧ (ΕΙΔΜΙΣΘ & ΕΙΔΜΕΤ) οχήματα (7θέσια & 9θέσια με κίτρινες πινακίδες) ισχύουν τα εξής:
 1. εντός του οχήματος απαιτείται το αποδεικτικό στοιχείο της μίσθωσης, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, η ημερομηνία και η ώρα της μίσθωσης, το συμφωνημένο κόμιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών
 2. η προαπαιτούμενη καταγεγραμμένη συνεννόηση με τον μισθωτή, όπως και το αποδεικτικό στοιχείο της μίσθωσης, απαιτείται να τηρούνται σε αρχείο και να φυλάσσονται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 6 εδάφιο (ε) της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α' 222) [που μπορείτε να βρείτε εδώ] για τα ολικώς εκμισθούμενα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό ισχύουν τα εξής:
 1. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοκίνητο μισθωμένο κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο (δηλαδή transfer από το σημείο «Α» στο σημείο «Β»), αντί της νόμιμης μίσθωσης επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης χρηματικό πρόστιμο 3.000 € και στον οδηγό χρηματικό πρόστιμο 3.000 €, ενώ επιπλέον ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για δύο (2) χρόνια.
 2. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 εδάφιο (ε) του άρθρου 13 του ν. 4530/18 όπως ισχύει [που μπορείτε να βρείτε εδώ], επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 € στον εκμισθωτή για την εκτέλεση παράνομου έργου (transfer αντί της νόμιμης μίσθωσης), ενώ κατά τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 εδάφιο (γ) του άρθρου 13 του ν. 4530/18 όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 50.000 €, αλλά και στην οριστική ανάκληση αδείας στον φορέα διαμεσολάβησης
Σε περίπτωση που έχω ένα link στην ιστοσελίδα μου ή δίνω μια κάρτα επιχείρησης εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό, χρειάζομαι άδεια διαμεσολαβητή;


Φυσικά και όχι, καθώς δεν επηρεάζετε ούτε την τιμή, αλλά ούτε θέτετε προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο καταναλωτής θα έρθει σε επαφή με την επιχείρηση και οι οποιοιδήποτε όροι της σύμβασης μίσθωσης θα συμφωνηθούν μεταξύ τους.
Έχω αναπτύξει εφαρμογή που λειτουργεί μέσω διαδικτύου, αλλά δεν επεμβαίνει ούτε σε τιμές ούτε σε προδιαγραφές. Απαιτείται άδεια φορέα διαμεσολάβησης;


Εφόσον η ηλεκτρονική διαμεσολάβηση που παρέχετε μέσω της εφαρμογής που έχετε αναπτύξει, δεν καθορίζει ή επηρεάζει την τιμή του τελικώς καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή είτε άμεσα είτε έμμεσα και εφόσον δεν προτείνετε στον χρήστη της εφαρμογής για παράδειγμα τύπο οχήματος, θέτοντας ουσιαστικά προδιαγραφές πέραν των νομίμων, δεν απαιτείται να είστε αδειοδοτημένος φορέας διαμεσολάβησης. Η υπηρεσία που παρέχετε ανήκει στην «κοινωνία της πληροφορίας» και ως τέτοια αντιμετωπίζεται.
Άδεια φορέα διαμεσολάβησης θα χρειαζόσασταν μόνο στην περίπτωση που με κάποιο τρόπο θα μεσολαβούσατε στο τελικώς καταβαλλόμενο ποσό ή θα επηρεάζατε οποιαδήποτε κρίσιμη πτυχή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Έχω αναπτύξει εφαρμογή που λειτουργεί μέσω διαδικτύου και η έδρα της είναι στο εξωτερικό. Απαιτείται άδεια φορέα διαμεσολάβησης;


Εφόσον επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στην ελληνική επικράτεια, απαιτείται να είστε αδειοδοτημένος φορέας διαμεσολάβησης.
Εφόσον η έδρα σας βρίσκεται εντός της ευρωπαϊκής ένωσης και δεν διαθέτετε υποκατάστημα στην Ελλάδα, θα χρειαστεί να ορίσετε αντίκλητο στην Ελλάδα, ο οποίος θα ευθύνεται αλληλεγγύως.
Εφόσον η έδρα σας βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, απαιτείται είτε να ιδρύσετε εταιρεία στην Ελλάδα είτε να ιδρύσετε υποκατάστημα.
Έχω άδεια φορέα διαμεσολάβησης, χρειάζεται να δηλώσω όλα τα οχήματα των συνεργατών;


Φυσικά! Κάθε όχημα, αλλά και κάθε οδηγός χρειάζεται να είναι δηλωμένοι, όπως επίσης οι συμβάσεις με τις επιχειρήσεις που ασκούν την δραστηριότητα ΕΙΧ με οδηγό θα πρέπει να καταχωρούνται ανά όχημα.
Σημειώστε πως οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι βαρύτατες, ξεκινούν από 5.000 € και φτάνουν έως και την οριστική ανάκληση της άδειας φορέα διαμεσολάβησης σε περίπτωση πολλαπλών υποτροπών.
Έχω αναπτύξει εφαρμογή που λειτουργεί μέσω διαδικτύου, αλλά δεν διαθέτω άδεια φορέα διαμεσολάβησης. Προβλέπονται κυρώσεις;


Φυσικά και προβλέπονται κυρώσεις, οι οποίες μάλιστα είναι βαρύτατες. Εφόσον έχετε την υποχρέωση να είστε κάτοχος άδειας φορέα διαμεσολάβησης (καθορίζετε ή επηρεάζετε το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό, εισπράττετε μέρος ή το σύνολο του ποσού ή επηρεάζετε κρίσιμες πτυχές της παρεχόμενης υπηρεσίας) και εσείς δραστηριοποιείστε παρανόμως στην Ελλάδα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 50.000 €, απαγόρευση για δύο (2) χρόνια να αιτηθείτε άδεια φορέα διαμεσολάβησης και αναστολή λειτουργίας επίσης για δύο (2) χρόνια πάσης φύσεως εφαρμογών και διαδικτυακών ιστοτόπων στην Ελλάδα. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το τι ορίζεται στα άρθρα 12 & 13 του ν. 4530/18 εδώ.
Μπορώ να μεταβιβάσω την άδεια φορέα διαμεσολάβησης;


Όχι, η άδεια φορέα διαμεσολάβησης είναι μη μεταβιβάσιμη.
Ακόμη και σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του υπευθύνου άσκησης της δραστηριότητας ή του αντικλήτου, ο φορέας διαμεσολάβησης οφείλει να τον αντικαταστήσει εμπρόθεσμα, ειδάλλως ανακαλείται η άδεια φορέα διαμεσολάβησης και διακόπτεται η λειτουργία τυχόν διαδικτυακού ιστοτόπου, όπως επίσης και κάθε είδους εφαρμογής στην ελληνική επικράτεια.
Έχω ευθύνη ως φορέας διαμεσολάβησης για την μη έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων της σύμβασης στην πλατφόρμα;


Η νομοθεσία προβλέπει πως με ευθύνη του φορέα διαμεσολάβησης απαιτείται να καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης στο ψηφιακό μητρώο συμβάσεων που τηρείται στο ΥΜΕ, πριν την έναρξη της.
Προς το παρόν δεν έχουν προβλεφθεί όμως κυρώσεις για τον φορέα διαμεσολάβησης, παρά μόνο για τον εκμισθωτή.
Κατά συνέπεια, ναι μεν βαρύνει η υποχρέωση και τον φορέα διαμεσολάβησης, αλλά παράλληλα δεν προβλέπεται κάποια κύρωση γι αυτή του την αμέλεια.
Έχω ευθύνη ως φορέας διαμεσολάβησης για την μη έγκαιρη καταχώρηση τυχόν πρόωρης λύσης της σύμβασης στην πλατφόρμα;


Βεβαίως και μάλιστα προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις στο άρθρο 20 § 2 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ).
Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ο φορέας διαμεσολάβησης υποχρεούται σε ηλεκτρονική γνωστοποίηση εντός 30 λεπτών.
Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 15.000 € σε περίπτωση παράβασης, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Ασκώ την δραστηριότητα ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό και συνεργάζομαι με εταιρεία που μου αναθέτει εκμισθώσεις. Οφείλω να γνωρίζω εάν έχει άδεια διαμεσολαβητή;


Σαφέστατα το γνωρίζετε! Καταρχήν θα έχει προηγηθεί συσχέτιση με τον φορέα διαμεσολάβησης στο ψηφιακό μητρώο συμβάσεων που τηρείται στο ΥΜΕ, οπότε θα σας έχει ζητηθεί η έγκριση. Επιπροσθέτως, όταν θα ενημερώσετε το ψηφιακό μητρώο με τα στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης, θα επιλέξετε τον συσχετισμένο με εσάς φορέα διαμεσολάβησης. Κατά συνέπεια, θα γνωρίζετε εάν και κατά πόσο είναι αδειοδοτημένος ή όχι. Σε περίπτωση που δεν διαπιστώσετε στο ψηφιακό μητρώο συμβάσεων αυτούς τους συσχετισμούς, θεωρείται πως σε γνώση σας εκτελείτε παράνομο έργο και προβλέπονται βαρύτατες κυρώσεις όπως μεταξύ άλλων πρόστιμο 5.000 € το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται κλπ. Οι σχετικές κυρώσεις ορίζονται στο άρθρο 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ)
Απαιτούνται επιπλέον διακριτικά σε περίπτωση που η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης;


Ναι απαιτούνται επιπλέον διακριτικά. Σύμφωνα με την ΥΑ 53409/2551 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), το όχημα απαιτείται να φέρει τρία (3) επιπλέον αυτοκόλλητα σήματα, ένα στην επάνω δεξιά γωνία του πίσω ανεμοθώρακα, και από ένα σε καθεμιά από τις δύο πίσω πόρτες του οχήματος, διαστάσεων 12 cm x 20 cm, τα οποία θα αναγράφουν με κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε την επωνυμία ( και τον διακριτικό τίτλο αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης.
Έχει ευθύνη ο οδηγός του ΕΙΧ οχήματος σε ηλεκτρονική γνωστοποίηση;


Ο οδηγός έχει ευθύνη μόνο στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προβλέπεται στην σύμβαση του με την επιχείρηση εκμίσθωσης του ΕΙΧ οχήματος.
Υπάρχουν επιπλέον κυρώσεις για τον οδηγό σε περίπτωση έλλειψης Ιατρικού Πιστοποιητικού;


Ναι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), σε περίπτωση που ο οδηγός του εκμισθούμενου ΕΙΧ οχήματος στερείται του Ιατρικού Πιστοποιητικού, επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως δύο (2) χρόνια.
Ποια τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ο φορέας διαμεσολάβησης;


Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), ο φορέας διαμεσολάβησης εκδίδει διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τους καταναλωτές και διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τους εκμισθωτές ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η εκτέλεση του αντικειμένου της μίσθωσης διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας, φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
Μπορεί ο φορέας διαμεσολάβησης να συνάπτει συμβάσεις με τουριστικά γραφεία ή με λιμουζίνες ή με τουριστικά λεωφορεία;


Όχι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), το πεδίο δράσης του φορέα διαμεσολάβησης αφορά αποκλειστικά και μόνο σε διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με ΕΔΧ (ταξί και ΕΙΔΜΙΣΘ) οχήματα, καθώς και σε διαμεσολάβηση ολικής εκμίσθωσης ΕΙΧ οχήματος με οδηγό, απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο.
Έχω την δυνατότητα ως φορέας διαμεσολάβησης να συνεργάζομαι με ίδρυμα πληρωμών;


Στις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, δεν προβλέπεται ρητά κάποια αντίστοιχη απαγόρευση. Κατά συνέπεια έχετε την δυνατότητα, όπως κάθε επιχείρηση, να συνεργαστείτε με ίδρυμα πληρωμών και να αναθέσετε την είσπραξη των τιμημάτων από καταναλωτές και κατόπιν την εκκαθάριση των τελικώς καταβαλλόμενων ποσών, με βάση όσα ορίζουν οι μεταξύ σας και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης ΕΙΧ οχημάτων συμβάσεις.
Τι απαιτείται να περιλαμβάνει η σύμβαση μεταξύ διαμεσολαβητή και παρόχου;


Σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4808/21 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και προκειμένου η σύμβαση μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας και του παρόχου υπηρεσιών να μην θεωρηθεί εξαρτημένης εργασίας, απαιτείται σωρευτικά να προβλέπονται από την σύμβαση τα παρακάτω:

 1. να έχει την δυνατότητα ο πάροχος να αναθέτει σε άλλους παρόχους έργο που εκείνος ανέλαβε
 2. να επιλέγει ο πάροχος και μάλιστα μονομερώς το έργο (ή ακόμα και τον μέγιστο αριθμό των έργων) που αναλαμβάνει και σε καμία περίπτωση να μην είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί το έργο που του αναθέτει ο πάροχος
 3. ο πάροχος να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη και σε ανταγωνιστικές ψηφιακές πλατφόρμες
 4. να καθορίζει ο πάροχος τον χρόνο εκτέλεσης του έργου και σε καμία περίπτωση να μην του υποδεικνύεται ο χρόνος αυτός από την ψηφιακή πλατφόρμα
Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται από την σύμβαση όλα τα παραπάνω, τότε η σύμβαση μεταξύ ψηφιακής πλατφόρμας και παρόχου θεωρείται "εξαρτημένης εργασίας" με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο μισθοδοτικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
Έχει την δυνατότητα ο διαμεσολαβητής να προτείνει τουριστική υπηρεσία;


Όχι, δεν έχει αυτή την δυνατότητα. Το πεδίο δράσης του διαμεσολαβητή έχει καθοριστεί με τα άρθρα 12 & 13 του ν. 4530/18 (που μπορείτε να βρείτε εδώ), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 40 του ν. 4663/20 (που μπορείτε να βρείτε εδώ). Κατά συνέπεια, ο διαμεσολαβητής έχει την δυνατότητα να διαμεσολαβεί αποκλειστικά και μόνον στις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. μεταφορά επιβατών ( transfer) με οχήματα ΕΔΧ (ταξί και ΕΙΔΜΙΣΘ) και
 2. ολική εκμίσθωση ( disposal / hourly booking) με οχήματα ΕΙΧ με οδηγό
Παράλληλα, με τις διατάξεις του άρθρου 7 εδάφιο 15 του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) ορίζεται πως σε περίπτωση που κάποιος διαφημίζει τουριστικές υπηρεσίες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη ΒΣΝΠ ή ΕΣΛ, υπόκειται σε πρόστιμο ύψους 5.000 €. Αντίστοιχα, με τις διατάξεις του άρθρου 7 εδάφιο 17 του ν. 4276/14 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) ορίζεται πως σε περίπτωση που κάποιος παροτρύνει ή παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων σε μεταφορική ή τουριστική υπηρεσία κλπ, χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη ΒΣΝΠ ή ΕΣΛ, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και χρηματικό πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 1.000 €.