Ποιοι είμαστε

Η θέσπιση του νόμου 3919/11 (ΦΕΚ Α’ 32, 2.3.2011) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 § 1 και 106 § 2 του Συντάγματος της Ελλάδας «περί της επαγγελματικής ελευθερίας», αλλά κυρίως η ανάγκη για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην χώρα μας, δημιούργησε νέες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν το 2012 με την θέσπιση της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 (Α’ 222). 

 

Σταδιακά προέκυψε η ανάγκη συνένωσης των επιχειρήσεων αυτών, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία φορέα εκπροσώπησης τους. 

Μέσα από αυτή την ανάγκη, δημιουργήθηκε το Σωματείο Επαγγελματιών Επιβατικών Οχημάτων με Οδηγό (ΣΕΕΟΟ).