top of page

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ» ΚΑΙ Δ.Τ. «Σ.Ε.Ε.Ο.Ο.»

(όπως τροποποιήθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 12 Νοεμβρίου 2020)


 

Άρθρο 1
 

Ίδρυση – Έδρα – Επωνυμία 

 

    1.   Ιδρύεται Επαγγελματικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ» και διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Ε.Ο.Ο.» του οποίου η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις συναφείς διατάξεις του Α.Κ. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το Σωματείο Θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «ΗΕLLΕΝΙC ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ OF PRIVATE VEHICLES WITH DRIVER COMPANIES». Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο δήμος Καλλιθέας Αττικής, οδός Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 196.

    2.   Η διεύθυνση των γραφείων του μπορεί να μεταβάλλεται οποτεδήποτε με απόφαση του ΔΣ του και εντός των ορίων του νομού Αττικής

Άρθρο 2
 

Σκοπός – Μέσα

 

Σκοπός του Σωματείου είναι υπό ευρύτερη έννοια, η διαφύλαξη, η μελέτη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των επαγγελματιών ενοικιαζόμενων οχημάτων με οδηγό καθώς και των εν γένει επαγγελματιών ή επιχειρήσεων που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με ΕΙΧ με οδηγό, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Τον σκοπό αυτόν του Σωματείου συνθέτουν επί μέρους σκοποί οι οποίοι είναι ειδικότερα οι εξής: 

α. Η δημιουργία και η ανάπτυξη, μεταξύ των μελών του Σωματείου, επαγγελματικής συνείδησης, καθώς και η κλαδική άσκηση επιρροής σε κρατικές και άλλες αρχές.

β. Η μέριμνα για τη βελτίωση, την προστασία και την προαγωγή των καλώς εννοούμενων επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου, με αιτήσεις, αναφορές, υπομνήματα και παραστάσεις σε όλες τις αρμόδιες διοικητικές αρχές τοπικές ή κεντρικές, η διαπραγμάτευση με ιδιωτικούς φορείς συναφούς ή άλλου αντικειμένου καθώς και μέσω της εκπροσώπησης του σε όλα τα αρμόδια δικαστήρια, δημόσιες και άλλες αρμόδιες αρχές, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής στάθμης του και την πραγμάτωση των δίκαιων επιδιώξεων της τάξης των επαγγελματιών ενοικιαζόμενων οχημάτων με οδηγό και των εν γένει επαγγελματιών ή επιχειρήσεων που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με χρήση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό.

γ. Η μέριμνα για τη μελέτη και την ρύθμιση των ζητημάτων που εκάστοτε ανακύπτουν και απασχολούν τον Κλάδο και ειδικότερα των επιχειρήσεων επαγγελματιών ενοικιαζόμενων οχημάτων με οδηγό, καθώς και των εν γένει επαγγελματιών ή επιχειρήσεων που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με χρήση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό των οποίων είναι μέλη του Σωματείου, σε συνδυασμό με την συγκέντρωση και την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία και εκμετάλλευση των επαγγελματικών αυτοκινήτων [όπως επί παραδείγματι της περ. 1 ή της περ. 5 ή της περ. 5Α της υποπαρ. Η2 της παραγρ. Η του άρθρου πρώτου του  ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α’ 222), του άρθρου 1 του ν. 393/76 (ΦΕΚ Α’ 199) ως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 44 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ Α’ 105) ή όποιας άλλης ήθελε προκύψει στο μέλλον] και τέλος η έγκαιρη σχετική ενημέρωση και καθοδήγηση των μελών του Σωματείου με ομιλίες, εγκυκλίους, η θέση σε κυκλοφορία ειδικού για τον σκοπό αυτόν εντύπου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο.

δ. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την οργάνωση από το Σωματείο ή άλλον αρμόδιο φορέα σεμιναρίων για την επιμόρφωση των μελών του.

ε. Η προβολή και διαφήμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του με κάθε πρόσφορο μέσον, ιδίως δε με τη συμμετοχή του Σωματείου, αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις. Επίσης η αγορά δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται τα μέλη και οι δυνητικοί επισκέπτες, όπου θα υπάρχουν αγγελίες για προσφορά και ζήτηση εργασίας κλπ.

στ. Η επιτέλεση του έργου του Σωματείου μπορεί, κατά περίπτωση, να ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και σε μέλη του, στα οποία θα ανατίθεται η αντιπροσώπευσή του ή και σε μέλη του Σωματείου που προτίθενται να μετάσχουν σε αυτές.

ζ. Η οργάνωση από το Σωματείο, κατά περίπτωση, διαφόρων κοινωνικού περιεχομένου εκδηλώσεων (συνεστιάσεων, εκδρομών, εντός και εκτός της χώρας, πραγματοποίησης χοροεσπερίδων κ.λπ.) προς το σκοπό της δημιουργίας, μεταξύ των μελών του και των οικογενειών τους, καθώς και των φίλων του Σωματείου ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων και ανάλογη, των πόρων του, ενίσχυση.

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, το Σωματείο δικαιούται σε κάθε είδους ενέργεια, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

α. Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα Δικαστήρια, σε ιδιωτικούς φορείς, τις οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, γενικά ή επί μέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά, επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα τους.

β. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου

γ. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

δ. Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Σωματείου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές, Οργανισμούς και Δικαστήρια, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

ε. Συνεργάζεται με αντίστοιχες ή συναφείς διεθνείς Οργανώσεις.

στ. Συμμετέχει σε Εθνικές ή Διεθνείς Επιτροπές, Συμβούλια, Συνδιασκέψεις, Εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με τους σκοπούς του

ζ. Συμμετέχει σε εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

η. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Σωματείου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

 

Άρθρο 3
 

Μέλη Σωματείου

 

1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α. ενεργά τακτικά (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) 

β. φίλοι (φυσικά πρόσωπα) και 

γ. επίτιμα (φυσικά πρόσωπα)

2. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι οι νομίμως ασκούσες τουριστικές επιχειρήσεις την δραστηριότητα της εν γένει παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με χρήση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό, όπως ενδεικτικά του άρθρου 1 του ν. 393/76 (ΦΕΚ Α’ 199) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ Α’ 105), της περ. 1 (ολική εκμίσθωση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό) ή της περ. 5 (μεταφορά επιβατών/πελατών τουριστικών καταλυμάτων) ή της περ. 5Α (μεταφορά επιβατών/πελατών τουριστικών γραφείων) της υποπαρ. Η2 της παραγρ. Η του άρθρου πρώτου του  ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α’ 222) ή όποιας αντίστοιχης δραστηριότητας προκύψει στο μέλλον, κατόπιν τηρήσεως όλων των νόμιμων προϋποθέσεων, φορολογικών και αδειοδοτήσεως τους, από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς. 

3. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις.

Άρθρο 4
 

Εκπροσώπηση μελών

 

Τα ενεργά τακτικά μέλη εκπροσωπούνται στο Σωματείο ως εξής :

α. Επί ατομικών επιχειρήσεων, από το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις από τις αρμόδιες Αρχές (πχ υπηρεσία ΠΥΤ).

β. Επί προσωπικών επιχειρήσεων (Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας), από τον εταίρο διαχειριστή (ή ενός εκ των διαχειριστών) ή από τον ομόρρυθμο εταίρο, που υποδεικνύεται από τους λοιπούς εταίρους.

γ. Επί επιχειρήσεων με μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον εταίρο διαχειριστή (ή ενός εκ των διαχειριστών) ή αυτόν που θα υποδείξει εγγράφως ο διαχειριστής.

δ. Επί επιχειρήσεων με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο ή αυτόν που θα υποδείξει εγγράφως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε.

ε. Επί επιχειρήσεων με μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), από τον εταίρο διαχειριστή (ή ενός εκ των διαχειριστών) ή από αυτόν που θα υποδείξει εγγράφως ο διαχειριστής.

Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις των μελών του σωματείου προς τρίτους γίνονται εγγράφως και με θεωρημένη τη γνησιότητα της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος μέλους από αρμόδια δημόσια αρχή.

Ειδικά για την εκπροσώπηση μέλους από τρίτο κατά την εκλογική διαδικασία των οργάνων του σωματείου απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένη τη γνησιότητα της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σε χρονικό διάστημα εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα της ψηφοφορίας.

 

Τα μέλη φίλοι καθώς και τα επίτιμα μέλη εκπροσωπούνται δια της φυσικής τους παρουσίας είτε με εξουσιοδότηση, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την λειτουργία του Σωματείου.

Άρθρο 5
 

Εγγραφή - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις - Αποβολή των μελών

 

 

    1. Για την εγγραφή ως ενεργού (τακτικού) μέλους ή και φίλου του Σωματείου απαιτείται η υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης και η έγκρισή της από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί με απόφασή του να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής προσώπων ή επιχειρήσεων. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Αυτός που η αίτησή του απορρίφθηκε μπορεί να επανέλθει με άλλη ή άλλες αιτήσεις σε οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον μπορεί να επικαλεστεί και αποδείξει ότι στο μεταξύ έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε η προηγούμενη αίτησή του. 

    2. Όλα τα ενεργά τακτικά μέλη καθώς και οι φίλοι μέλη του Σωματείου παρίστανται στις Γ.Σ., μετέχουν στις συζητήσεις, στερούνται όμως των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, κατά το χρόνο διεξαγωγής της αντίστοιχης συζήτησης.

    3. Ως επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται, με εισήγηση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, με απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που ανήκουν στον κλάδο και ή και εκτός αυτού, τα οποία προσέφεραν ή εκδηλώνουν έμπρακτα έφεση και μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Ευνόητο είναι πως τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις Γ.Σ., μετέχουν στις συζητήσεις, χωρίς να στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αφού ειδικά για τα επίτιμα μέλη δεν υφίσταται ο περιορισμός του άρθρου 3 παρ. 2 περί ταμειακής ενημερότητας. Τα δε ιδρυτικά μέλη παρίστανται στις Γ.Σ., μετέχουν στις συζητήσεις, στερούνται όμως των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον δεν είναι ταμειακώς ενήμερα, καθώς ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 3 παρ. 2 περί ταμειακής ενημερότητας των μελών και κατά συνέπεια για να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι απαιτείται να είναι ταμειακώς ενήμερα, όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα ενεργά τακτικά μέλη του Σωματείου. 

    4. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό με έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και η οποία ισχύει για το τέλος αυτού. 

    5. Αποβολή μέλους του Σωματείου μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους εξής λόγους : 

      α. Αν το μέλος παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στο Σωματείο. 

      β. Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της οργάνωσης και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

      γ. Αν δεν έχει καταβάλει για δύο (2) συνεχή έτη την υποχρεωτική προς το Σωματείο συνδρομή του.

      δ. Εάν απουσιάσει αναιτιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις ΔΣ στις οποίες έχει προσκληθεί, οπότε διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ στην λήψη της οποίας δεν μετέχει. 

      ε. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, η εκτίμηση του οποίου εναπόκειται στη Γ.Σ. 

    6. Τα μέλη του Σωματείου και οι εκπρόσωποί τους έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

      α. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

      β. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ., στις εργασίες της οποίας οφείλουν να μην παρεκτρέπονται, να μη διακόπτουν ομιλητή και να παίρνουν το λόγο ύστερα από άδεια του Προέδρου της Γ.Σ. 

      γ. Να μην αντιστρατεύονται στα συμφέροντα του Σωματείου και να συμπαρίστανται στο έργο του καθώς και σε κάθε δραστηριότητά του. 

      δ. Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο.

Άρθρο 6
 

Βιβλία και Πόροι του Σωματείου

 

    1. Πόροι του Σωματείου είναι : 

      α. Οι υποχρεωτικές ετήσιες συνδρομές των μελών (τακτικές ή έκτακτες). 

      β. Τα εισοδήματα από την περιουσία του. 

      γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές και οι προαιρετικές εισφορές των μελών του, καθώς και τα έσοδα τα προκύπτοντα από καταχωρίσεις διαφημίσεων. 

      δ. Οι τυχόν επιχορηγήσεις (λ.χ. από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΤ, Ελληνικό Δημόσιο κλπ.) και 

      ε. κάθε άλλο έσοδο, που νόμιμα εισέρχεται στο Ταμείο του Σωματείου. 

Ο καθορισμός του ύψους της υποχρεωτικής ετήσιας συνδρομής, ρυθμίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ανεξαρτήτως της ιδιότητας μέλους (τακτικά, φίλοι, επίτιμα) και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση τουλάχιστον των δύο πέμπτων (2/5) των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. 

    2. Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 

      α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο και η κατοικία του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, η ταμειακή ενημέρωση, η επιχείρηση που εκπροσωπεί. 

      β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών. 

      γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

      δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής. 

      ε. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 

      στ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. 

    3. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα, κατά την κρίση του Δ.Σ., για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Σωματείου ή άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία επιβάλλει η οικονομική κατάσταση του Σωματείου, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτού. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν μέρος ή όλα από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία να τηρούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).

Άρθρο 7
 

Όργανα Διοίκησης - Γενική Συνέλευση

 

 

Όργανα της Διοίκησης του Σωματείου είναι : 

     Α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του 

     Β. Το Διοικητικό Συμβούλιό (Δ.Σ.) 

     Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    1.  Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελείται από τα μέλη του, όπως αυτά εκπροσωπούνται στο Σωματείο, κατά το άρθρο 3 του παρόντος και είναι ή δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ανάλογα με την διάκριση που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος. Θεωρούνται ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένα τα μέλη που δεν καθυστερούν τη συνδρομή του τρέχοντος από τη Γ.Σ. ημερολογιακού έτους. 

    2.  Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου είναι το ανώτατο όργανό του, αποφασίζει δε για όλα τα θέματα που αφορούν στους σκοπούς του, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που φέρεται ενώπιον του και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του. 

    3.  Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ., τακτικά μια φορά το χρόνο, προς ακρόαση της Διοίκησης, που υποχρεούται να εκθέσει τα πεπραγμένα της κατά τη διάρκεια του έτους που διέρρευσε και να υποβάλει σε αυτήν προς έγκριση τον Προϋπολογισμό του επόμενου του απολογισμού έτους. 

    4.  Εκτός από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον τη σύγκλησή τους κρίνει αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή τούτο ζητηθεί με γραπτή αίτηση από το 1/3 των μελών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος για την ταμειακή τους ενημερότητα, η οποία θα περιέχει και τα προς συζήτηση θέματα.

    5.  Για κάθε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, Τακτική ή Έκτακτη, αποστέλλονται στα μέλη του προσκλήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και /ή δημοσίευση στο διαδίκτυο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, στις οποίες προσμετράται τόσο η ημέρα της αποστολής, όσο και η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει σαφώς να ορίζουν : 

      α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, 

      β) τα προς συζήτηση θέματα και 

      γ) εάν η Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη ή η δεύτερη ή η τρίτη, καθώς και τον αριθμό των μελών των οποίων η παρουσία απαιτείται για την ύπαρξη, κατά περίπτωση, απαρτίας. 

Κατά την κρίση του Δ.Σ., μπορεί η πρόσκληση για την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. να γίνει με σχετική δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Σωματείου ή στον τοπικό τύπο και ανάρτηση της πρόσκλησης στα γραφεία του Σωματείου. 

    6.  Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται η παρουσία κατ' αυτήν, του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των μελών του Σωματείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος για την ταμειακή τους ενημερότητα. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα, την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των μελών του Σωματείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος για την ταμειακή τους ενημερότητα. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός μελών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος για την ταμειακή τους ενημερότητα. Εάν υπάρχει επείγουσα περίπτωση, κατά την κρίση του Δ.Σ., η επαναληπτική Γ.Σ. (πρώτη ή δεύτερη) μπορεί να συνέλθει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

    7.  Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία με ένα ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατά την αλφαβητική σειρά του επωνύμου, κατά πρώτον, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

    8.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι πενταμελές. 

    9.  Τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να είναι υποψήφια για την κατάληψη θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιό του, οφείλουν να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση οκτώ (8) ημέρες προ των εκλογών, απευθυνόμενη προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ., αφού ελέγξει τα ονόματα των υποψηφίων και διαπιστώσει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα από το νόμο και το παρόν Καταστατικό προσόντα, προβαίνει στην ανακήρυξή τους, με απόφασή του που λαμβάνει σε συνεδρίασή του, που για το σκοπό αυτό συγκαλείται τρεις (3) ημέρες προ των εκλογών. 

    10. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για θητεία τριών (3) ετών, εκείνα εκ των υποψηφίων που κατά τις εκλογές συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, ενώ οι υπόλοιποι Θεωρούνται αναπληρωματικοί. 

    11. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται, κατά σειρά εκλογής τους, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. 

    12. Τα αναπληρωματικά μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

    13. Δικαίωμα να εκλεγούν στα παραπάνω όργανα της Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, κατά το χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης. 

    14. Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δική του ψήφο στις ψηφοφορίες που γίνονται στη Γ.Σ. για κάθε Θέμα. 

    15. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς μεν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., υποχρεούμενος να θέσει αμέσως ως πρώτο θέμα στη Γενική Συνέλευση την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, εκλεγομένων από αυτήν. 

    16. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. 

    17. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Σωματείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αναφορικά με την ταμειακή τους ενημερότητα και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής ή απόφαση του ΔΣ παρόντων όλων των μελών του σύμφωνα με τα παραπάνω. 

    18. Οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. 

      Α. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή με ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση. 

      Β. Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται : 

α. σε εκλογές Δ.Σ. 

β. σε εκλογές Ε.Ε.

γ. σε εκλογές Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση.

δ. σε κάθε άλλο θέμα, που Θα αποφασίσει η Γ.Σ. πως απαιτείται μυστική ψηφοφορία. 

    19. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου. 

Άρθρο 8
 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

    1.  Τα μέλη του Δ.Σ. μετά την εκλογή τους, μέσα σε μια εβδομάδα συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιλαχόντος, εάν δε περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, με πρόσκληση οποιουδήποτε των μελών συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο - Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Αντιπρόεδρο Α' (για Θέματα δικαιοσύνης), Αντιπρόεδρο Β' (για Θέματα κλαδικής πολιτικής), Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Οι ιδιότητες αυτές, όλες ή μερικές, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 

    2.  Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου, ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτημα δύο μελών του. Η πρόσκληση κοινοποιείται δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα Θέματα που Θα επιληφθεί το Δ.Σ. 

    3.  Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε, όταν παραστεί ανάγκη και το ζητήσουν 3 από τα μέλη του. 

    4.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι πάντα μυστική. 

    5.  Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό των παρόντων μελών.

Άρθρο 9
 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

    1.   Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δ.Σ. είναι τα εξής : 

      α. Διαχειρίζεται όλη την περιουσία του Σωματείου, τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία και γενικά τα συμφέροντά του. 

      β. Κανονίζει τον τρόπο των εισπράξεων και των πληρωμών. 

      γ. Ελέγχει και θεωρεί τη λογιστική υπηρεσία του Σωματείου και συντάσσει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Σωματείου, τους οποίους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μέσα στις ορισμένες προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. 

      δ. Διορίζει το αναγκαίο για τη λειτουργία των Γραφείων του Σωματείου προσωπικό και ρυθμίζει τους όρους της πρόσληψής του (υποχρεώσεις και δικαιώματα, διάρκεια συμβάσεως, μισθοδοσία, εσωτερικό κανονισμό κ.λπ.). 

      ε. Προβαίνει στη μίσθωση Γραφείων για τη στέγαση του Σωματείου. Η σχετική μισθωτική σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή ενός εκ των Αντιπροέδρων του Σωματείου. 

      στ. Ελέγχει τις υποβαλλόμενες σε αυτό αιτήσεις εγγραφής μελών και έχει το δικαίωμα να τις εγκρίνει ή να τις απορρίπτει. 

      ζ. Προτείνει, με απόφασή του, στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή κάθε μέλους 

      η. Προβαίνει σε παραστάσεις και ενέργειες για λογαριασμό του Σωματείου ενώπιον των δημόσιων και λοιπών Αρχών για την αποτροπή επιβολής επαχθών μέτρων για την τάξη και τον κλάδο γενικότερα ή την πρόληψη κινδύνων, κ.λπ.

    2.   Το Δ.Σ. προβαίνει σε λήψη των παραπάνω αποφάσεών του, έχοντας πάντοτε υπόψη του τις οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου και σε κάθε σύμβαση που καταρτίζεται από αυτό αξιώνει να τεθεί ρητός όρος, σύμφωνα με το οποίο, για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το Σωματείο, οποιασδήποτε σχέσης και έκτασης και αν είναι αυτές, εγγυάται και υποχρεώνεται το Ταμείο του Σωματείου και η οικονομική κατάστασή του που υπάρχει κάθε φορά και όχι ατομικά τα μέλη του Δ.Σ και του Σωματείου. Σε διαφορετική περίπτωση και οπωσδήποτε, αυτοί που συναλλάσσονται και συμβάλλονται με το Σωματείο θεωρείται ότι έχουν πλήρη γνώση του παρόντος άρθρου. 

    3.   Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Δ.Σ. και του Προεδρείου του είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κίνησης, παραστάσεως και οδοιπορικά που αποφασίζονται από το ΔΣ, ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον Προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

Άρθρο 10
 

Καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς, εξωδίκως και σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής και Πιστωτικού Ιδρύματος. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες γενικά του Δ.Σ. και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνουν το Δ.Σ. και η Γ.Σ., υπογράφει δε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα ή παραιτείται από αυτά σε κάθε δίκη του Σωματείου, την οποία εκπροσωπεί μόνος αυτός. Υπογράφει με το Ταμία τα Εντάλματα Πληρωμών και τα Γραμμάτια των Εισπράξεων και γενικά πράττει οτιδήποτε αφορά στην κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και υποθέσεων του Σωματείου και την διενέργεια των Δημοσίων Σχέσεων. 

Άρθρο 11
 

Καθήκοντα Αντιπροέδρων Δ.Σ.

 

Ο Αντιπρόεδρος για θέματα δικαιοσύνης, αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και τακτοποιεί τα θέματα δικαιοσύνης.

Ο Αντιπρόεδρος για θέματα κλαδικής πολιτικής, αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και επικοινωνεί με κρατικούς φορείς.

Άρθρο 12
 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Δ.Σ.

 

Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει τα εξερχόμενα έγγραφα και έχει την εποπτεία των Γραφείων του Σωματείου. Φυλάσσει το Αρχείο, τα Βιβλία και τη σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το Μητρώο των μελών, την αλληλογραφία. Τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 13
 

Καθήκοντα Ταμία Δ.Σ.

 

Ο Ταμίας επιμελείται την παρακολούθηση των Εσόδων του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση και την ενημερότητα των Λογιστικών Βιβλίων και στοιχείων που απαιτούνται. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Εντάλματα Πληρωμών και ενεργεί κάθε πληρωμή, που αποφασίστηκε από το Δ.Σ., με βάση τα εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του ιδίου. Μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των εσόδων του Σωματείου, για την ανάληψη των οποίων, στο σύνολο ή μέρος, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Ευθύνεται για κάθε έλλειμμα που προκύπτει ανάμεσα στα έσοδα και τις πληρωμές. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, της σύνταξης του Προϋπολογισμού και Απολογισμού κάθε έτους. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών της Ένωσης, υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Δ.Σ. πίνακα των μελών που καθυστερούν τη συνδρομή τους ή κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 14
 

Εφορευτική Επιτροπή

 

    1.   Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει το Δ.Σ., να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και για κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

    2.   Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. 

    3.   Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα, για τα οποία γίνονται εκλογές. 

    4.   Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της Ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Δ.Σ. 

    5.   Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους. 

    6.   Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου, που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στα αρχεία του Σωματείου.

Άρθρο 15
 

Ελεγκτική Επιτροπή

 

    1.   Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η εκλογή των μελών της γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος Καταστατικού. 

    2.   Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ. 

    3.   Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, όπως επίσης αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) ημέρες, αφότου του ζητηθούν. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης από το Δ.Σ. ενεργείται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή στην οποία υποβάλλονται για αυτό το σκοπό από το Δ.Σ. τα τηρούμενα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη Έκθεσης, στην οποία εμπεριέχονται τυχόν παρατηρήσεις, την οποία υποβάλλει σε Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την Έκθεση που έχει συνταχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή για τη διαχείριση του Δ.Σ. 

    4.   Εντός οκτώ ημερών από την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται, κατόπιν προσκλήσεως του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρό τους, ο οποίος κατευθύνει τις εργασίες της. 

    5.   Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη, και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο μέλη της. 

    6.   Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται καμίας αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε αυτή, καθόσον το αξίωμά τους είναι τιμητικό.

Άρθρο 16
 

Αντιπρόσωποι

 

    1.   Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους Αντιπροσώπους της για την/τις ομοσπονδία/ες στις οποίες αποφασίζει να μετέχει και να αντιπροσωπεύεται. 

    2.   Ο αριθμός των Αντιπροσώπων ορίζεται στο Καταστατικό της κάθε δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης με το ίδιο μέτρο για όλες τις επαγγελματικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Σωματείου. Σε περίπτωση που προκύψει κλάσμα μεγαλύτερο του μισού, προστίθεται ένας επιπλέον Αντιπρόσωπος. 

    3.   Η θητεία των αντιπροσώπων, συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ. 

Άρθρο 17
 

Σφραγίδα

 

Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο τύπος της σφραγίδας του Σωματείου.

Άρθρο 18
 

Γενικές Διατάξεις

 

Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό αναλογικά λύνεται κατά τις διατάξεις περί Σωματείων του Α.Κ. και των λοιπών ειδικών Νόμων και Διαταγμάτων. Σε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης, η απόδοση της περιουσίας του θα αποφασισθεί από τους εκκαθαριστές.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα και διαβιβάστηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στο σύνολο του από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, που συνήλθαν για το σκοπό αυτό στην Αθήνα και επί της οδού Αχαρνών αρ. 83 στις 4/4/2017 και εξουσιοδοτήθηκε ακολούθως το προσωρινό Δ.Σ. του να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει.

bottom of page